Kinh doanh dưới giá vốn, Hải Phát báo lãi quý 4 còn 19,23 tỷ đồng

HPX Hải Phát
16:02 - 19/01/2023
0:00 / 0:00
0:00
CTCP Đầu tư Hải Phát (HoSE: HPX) ngày 19/1 đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2022, qua đó ghi nhận tăng trưởng âm ở nhiều chỉ tiêu quan trọng.

Cụ thể, trong quý 4, doanh thu hợp nhất của Hải Phát đạt mức 326,8 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ 2021, với việc giá vốn hàng bán lên tới 361,2 tỷ đồng, HPX ghi nhận lỗ gộp 34,4 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm 58,3% so với quý 4/2021 về còn 144,6 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm 63% về còn 50,7 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm mạnh từ 51,4 tỷ đồng về còn 24,8 tỷ đồng.

Khấu trừ các chi phí và thuế, Hải Phát báo lãi 19,23 tỷ đồng, giảm hơn 86% so với cùng kỳ năm 2021. Giải thích về điều này, trong văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận, Hải Phát cho biết lợi nhuận sau thuế quý 4 giảm mạnh so với cùng kỳ do số lượng sản phẩm dự án đã bán giảm và lợi nhuận chủ yếu từ công ty mẹ.

Lũy kế cả năm 2022, HPX ghi nhận tổng doanh thu 1.634,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 142,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 17,4% và giảm 56,6% so với cùng kỳ 2021.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Hải Phát đạt 9.293,2 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh từ 634,7 tỷ đồng về còn 151,65 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 22,7% lên 2.297,8 tỷ đồng, hàng tồn kho giảm 5,3% về còn 3.595 tỷ đồng, phải thu dài hạn tăng từ 562,7 tỷ đồng lên 1.345,9 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của HPX là 5.640 tỷ đồng, giảm 6,8% so với thời điểm cuối năm ngoái. Trong đó, người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng từ 27,8 tỷ đồng lên 1.098,6 tỷ đồng; nợ vay tài chính ngắn hạn là 1.298,4 tỷ đồng, giảm 44,6%; nợ vay dài hạn là 2.019,5 tỷ đồng, giảm 14%.

Xét về dòng tiền, trong cả năm 2022, Hải Phát ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính dương 1.179,3 tỷ đồng, tăng mạnh hơn so với số âm 2.832 tỷ đồng của năm 2021. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm gần 255,8 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm hơn 1.406,6 tỷ đồng.

Tin liên quan

Đọc tiếp