Từ khóa: #dân tộc
Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn thường trực Đoàn giám sát.

Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3,4%

Mặc dù còn nhiều khó khăn trong triển khai nhưng tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số năm 2022 đã giảm 3,4%, đạt và vượt mục tiêu kế hoạch giao. Cơ quan giám sát đề nghị nên có cơ chế đặc thù về vốn thực hiện các chương trình cho các tỉnh khó khăn miền núi.