Từ khóa: #đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch - Phố Nối