Từ khóa: #PV Drilling
PV Drilling kỳ vọng sẽ thoát lỗ trong năm 2023. Nguồn: PVD.

PV Drilling kỳ vọng sẽ thoát lỗ trong năm 2023

Năm 2023, PV Drilling đặt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất đạt 5.400 tỷ đồng, giảm 31 tỷ đồng so với kết quả kiểm toán năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất kỳ vọng đạt 100 tỷ đồng (trong khi năm trước lỗ 155 tỷ đồng).