Từ khóa: #Tập đoàn FPT
Khối công nghệ tiếp tục giữ vai trò chủ chốt trong tăng trưởng của FPT.

FPT lãi ròng 6 tháng đầu năm, tăng trưởng 31%

6 tháng đầu năm 2022, FPT lãi sau thuế 3.100 tỷ đồng, tăng 29% so với thực hiện trong cùng kỳ năm 2021. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ tăng 31% lên 2.490 tỷ đồng, thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) tăng 30% lên 2.279 đồng.