Từ khóa: #CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc.

Sẽ trao quyền mạnh mẽ cho địa phương

Đó là nội dung đề xuất của Chính phủ lên Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đi kèm với đó là các nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể mà địa phương phải thực hiện.