Từ khóa: #Dịch bệnh
Xem xét công bố hết dịch Covid-19 tại Việt Nam

Xem xét công bố hết dịch Covid-19 tại Việt Nam

Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thống nhất với đề xuất của Bộ Y tế về việc điều chỉnh bệnh Covid-19 từ nhóm A sang nhóm B; đồng thời giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp xem xét, công bố hết dịch theo quy định của pháp luật.