Khuyến khích nhà đầu tư nước ngoài phát triển hạ tầng xăng dầu, khí đốt

Xăng Dầu Việt nAM
18:18 - 03/05/2024
Ảnh minh họa: Petrolimex.
Ảnh minh họa: Petrolimex.
0:00 / 0:00
0:00
Đó là một nội dung của Quyết định số 343 phê duyệt kế hoạch thực hiện quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký ban hành ngày 2/5/2024.

Theo kế hoạch trên, đối với các dự án đầu tư công, cần ưu tiên thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ dự trữ xăng dầu, khí đốt quốc gia.

Việc sử dụng vốn đầu tư công cho đầu tư hạ tầng dự trữ quốc gia căn cứ theo quy định của Luật Đầu tư công, nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ được cấp có thẩm quyền phê duyệt và căn cứ vào phương án bảo quản hàng dự trữ quốc gia đối với mặt hàng xăng dầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn khác ngoài ngân sách Nhà nước, Chính phủ khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng kho dự trữ quốc gia theo quy hoạch, theo tiêu chuẩn quy định để phục vụ mục tiêu dự trữ quốc gia.

Đặc biệt, để tăng cường hội nhập quốc tế, tích cực tham gia các hiệp ước, tổ chức, liên minh dự trữ dầu thô và sản phẩm xăng dầu trong khu vực và trên thế giới; đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế với các đối tác chiến lược, các tổ chức trong khu vực và thế giới, Chính phủ cho phép thu hút nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt (không thực hiện quyền phân phối, xuất nhập khẩu xăng dầu).

Đồng thời, phát triển các trung tâm kết nối với các nước nhập khẩu dầu thô, sản phẩm xăng dầu và khí thiên nhiên để nâng cao trình độ, năng lực dự trữ và sản phẩm xăng dầu, khí đốt trong khu vực và trên thế giới.

Về kế hoạch sử dụng đất, theo quyết định vừa được phê duyệt, tổng nhu cầu sử dụng đất dự kiến phát triển hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu khí đốt được xác định theo quy hoạch phù hợp với Nghị quyết số 39 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025.

Cũng tại quyết định này, Chính phủ giao Bộ Công thương tổ chức công bố quy hoạch, cung cấp thông tin quy hoạch cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật Quy hoạch; triển khai lưu trữ Hồ sơ quy hoạch theo quy định; cung cấp dữ liệu quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia phục vụ xây dựng Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch.

Bộ Công Thương được giao phối hợp với các địa phương trong quá trình lập quy hoạch tỉnh và xây dựng phương án phát triển hệ thống dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quy mô dưới 5.000 m3 đảm bảo đồng bộ, thống nhất với Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện quản lý Nhà nước về quy hoạch, về đầu tư xây dựng, về quản lý, sử dụng mặt đất, mặt nước theo thẩm quyền để triển khai thực hiện quy hoạch phát triển hạ tầng dự trữ xăng dầu, khí đốt trên địa bàn đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, đúng quy định.

Chú trọng phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ tại các tuyến đường mới, các khu đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, quy mô lớn, có lộ trình phù hợp giảm số cửa hàng xăng dầu quy mô nhỏ lẻ, không hiệu quả.

Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công thương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để thực hiện hiệu quả các mục tiêu của quy hoạch; tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, quyết định bố trí ngân sách Nhà nước để thực hiện các mục tiêu về dự trữ quốc gia đối với sản phẩm xăng dầu, dầu thô, khí đốt phù hợp với yêu cầu thực tiễn và khả năng của ngân sách Nhà nước trong từng thời kỳ.

Tin liên quan

Đọc tiếp