Navico có quý lỗ đầu tiên sau 6 quý lãi liên tiếp

ANV Navico
07:37 - 01/08/2023
Navico có quý lỗ đầu tiên sau 6 quý lãi liên tiếp
0:00 / 0:00
0:00
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2023, CTCP Nam Việt (Navico, HoSE: ANV) thu về 1.074 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2022, chủ yếu giảm ở mảng doanh thu thành phẩm.

Giá vốn hàng bán của doanh nghiệp trong quý 2 lại tăng 22%, lên mức 1.026 tỷ đồng. Trong đó, giá vốn thành phẩm lại ghi nhận tăng 13%, giá vốn khác của Navico cũng cao gấp 23 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận gộp quý 2/2023 của Navico cũng vì vậy mà giảm 89% so với cùng kỳ năm 2022, xuống còn 48,1 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp giảm 53% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí tài chính lại tăng nhẹ 2,6%. Các khoản chi phí khác là bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm lần lượt 62% và 43%.

Khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận trước thuế của Navico ở mức âm 51,7 tỷ đồng, trong khi đó cùng kỳ năm trước ghi nhận tăng 271 tỷ đồng. Quý 2/2023 là quý đầu tiên Navico ghi nhận lỗ sau 6 kỳ lãi liên tiếp.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 2.229 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt đạt 56,2 tỷ đồng, giảm 88%.

Năm 2023, Navico đặt kế hoạch đạt 5.200 tỷ đồng doanh thu thuần và 300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Với kế quả 2 quý đầu năm, Navico đã hoàn thành 42% kế hoạch về doanh thu và 18% kế hoạch về lợi nhuận.

Trên bảng cân đối kế toán, tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của Navico ở mức 5.481 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,2% so với mức 5.467 tỷ đồng ghi nhận ngày đầu năm 2023. Hàng tồn kho của ANV ghi nhận tăng 12%, lên mức 2.633 tỷ đồng, mức tăng diễn ra chủ yếu ở phần nguyên vật liệu và chi phí sản xuất kinh doanh với lần lượt 40% và 11%.

Khoản tiền gửi tại ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng dưới 12 tháng của doanh nghiệp giảm từ 357 tỷ đồng xuống còn 201 tỷ đồng. Khoản phải thu ngắn hạn khách hàng cũng giảm 25%, còn 308 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6, nợ của Navico ở mức 2.497 tỷ đồng, giảm 3,4% so với mức 2.585 tỷ đồng ngày đầu năm 2023. Khoản phải trả người bán ngắn hạn giảm 27%, đạt mức 200 tỷ đồng. Khoản thuế và các khoản phải nộp Nhà nước giảm từ 119 tỷ đồng xuống còn 34 tỷ đồng.

Vay và thuê nợ tài chính ngắn hạn của Navico tăng từ 1.769 tỷ đồng lên mức 1.930 tỷ đồng. Vay và thuê nợ tài chính dài hạn tăng từ 152 tỷ đồng lên 185 tỷ đồng.

Tin liên quan

Đọc tiếp