qc-phu-my

Gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2024

Chính phủ cho phép gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2024 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang thuê đất của Nhà nước…

Ảnh minh họa: VGP.
Ảnh minh họa: VGP.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 64 ngày 17/6/2024 gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024.

Theo Nghị định này, đối tượng được gia hạn gồm doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất và kinh doanh trong nhiều ngành kinh tế; các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ…

Nghị định quy định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất như sau. Đối với thuế giá trị gia tăng (trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu), gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp (bao gồm cả số thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, số thuế nộp theo từng lần phát sinh) của kỳ tính thuế từ tháng 5 đến tháng 9/2024 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng) và kỳ tính thuế quý 2/2024, quý 3/2024 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý) của các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn.

Thời gian gia hạn là 5 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 5/2024, tháng 6/2024 và quý 2/2024, thời gian gia hạn là 4 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 7/2024, thời gian gia hạn là 3 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 8/2024, thời gian gia hạn là 2 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 9/2024 và quý 3/2024.

Thời gian gia hạn được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý theo quy định của pháp luật hiện hành, nhưng chưa phải nộp số thuế giá trị gia tăng phải nộp phát sinh trên tờ khai thuế giá trị gia tăng đã kê khai.

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 5/2024 chậm nhất là ngày 20/11/2024. Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 6/2024 chậm nhất là ngày 20/12/2024. Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 7/2024 chậm nhất là ngày 20/12/2024.

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 8/2024 chậm nhất là ngày 20/12/2024. Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 9/2024 chậm nhất là ngày 20/12/2024.

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý 2/2024 chậm nhất là ngày 31/12/2024. Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý 3/2024 chậm nhất là ngày 31/12/2024.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế giá trị gia tăng riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ chức không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 2 kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn nêu trên. Thời gian gia hạn là 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ chức không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phải nộp phát sinh năm 2024 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn; nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 30/12/2024.

Đối với tiền thuê đất, gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2024 (số phải nộp kỳ thứ hai năm 2024) của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được gia hạn đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 2 tháng kể từ ngày 31/10/2024.

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhiều quyết định, hợp đồng thuê đất trực tiếp của Nhà nước và có nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh khác nhau trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực quy định.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiều ngành kinh tế khác nhau trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn thì: doanh nghiệp, tổ chức được gia hạn toàn bộ số thuế giá trị gia tăng, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được gia hạn toàn bộ thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo hướng dẫn tại Nghị định này.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 17/6/2024 đến hết ngày 31/12/2024. Sau thời gian gia hạn theo Nghị định này, thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất được thực hiện theo quy định hiện hành.

Sửa Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định ASEAN – Hàn Quốc

Sửa Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định ASEAN – Hàn Quốc

Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119 ngày 30/12/2022 của Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2022 – 2027.
Thu ngân sách ngành thuế 6 tháng đầu năm vượt 15,3% cùng kỳ

Thu ngân sách ngành thuế 6 tháng đầu năm vượt 15,3% cùng kỳ

Tổng thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2024 do cơ quan thuế quản lý vẫn vượt 15,3% cùng kỳ, ước đạt 865.350 tỷ đồng và bằng 58,2% so với dự toán.
Bộ Tài chính phản hồi đề xuất đánh thuế giao dịch vàng

Bộ Tài chính phản hồi đề xuất đánh thuế giao dịch vàng

Bộ Tài chính cho biết, việc đánh thuế với giao dịch vàng không chỉ tác động trực tiếp lên các đối tượng giao dịch mà còn ảnh hưởng tới nhiều mặt khác. Do đó, Bộ sẽ có đánh giá kỹ lưỡng, báo cáo cấp có thẩm quyền.
Gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2024

Gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2024

Chính phủ cho phép gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2024 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang thuê đất của Nhà nước…
Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ôtô sản xuất trong nước

Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ôtô sản xuất trong nước

Chính phủ đã quyết định gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 5, 6, 7, 8, 9 năm 2024 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.
Bộ Tài chính thông tin về việc thu thuế đối với các phiên livestream bán hàng

Bộ Tài chính thông tin về việc thu thuế đối với các phiên livestream bán hàng

Trong 3 năm vừa qua, ngành thuế đã đưa vào diện rà soát hơn 31.500 tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử, trong đó có hoạt động livestream bán hàng.
Hội VASEAN tổ chức hội thảo về quản trị rủi ro hoá đơn điện tử

Hội VASEAN tổ chức hội thảo về quản trị rủi ro hoá đơn điện tử

Sáng 28/5, Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - ASEAN đã tổ chức hội thảo với các doanh nghiệp thành viên về kinh nghiệm quản trị rủi ro hoá đơn điện tử.
Đã giảm khoảng 10.900 tỷ đồng thuế VAT trong 4 tháng đầu năm

Đã giảm khoảng 10.900 tỷ đồng thuế VAT trong 4 tháng đầu năm

Theo Tổng cục Thuế, trong 4 tháng đầu năm 2024, tổng số tiền thuế, tiền thuê đất được miễn, giảm là khoảng 25.508 tỷ đồng. Trong số đó, giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng ước khoảng 10.900 tỷ đồng.
Ngân sách Nhà nước bội thu 211.200 tỷ đồng sau 4 tháng

Ngân sách Nhà nước bội thu 211.200 tỷ đồng sau 4 tháng

Báo cáo của Tổng cục Thống kê ghi nhận, khoản thu nội địa 4 tháng đầu năm tăng trưởng mạnh nhất với 10,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt 733.400 tỷ đồng.
TikTok, Facebook, Google... đã nộp thuế gần 14.600 tỷ đồng

TikTok, Facebook, Google... đã nộp thuế gần 14.600 tỷ đồng

Tính đến cuối tháng 4 này, 94 công ty lớn nước ngoài trong đó có Goolge, Facebook, TikTok… đã trực tiếp nộp 3.000 tỷ đồng tiền thuế, lũy kế hai năm gần 14.600 tỷ tại Việt Nam.
14/63 địa phương hoàn thành phát hành hóa đơn điện tử bán lẻ xăng dầu

14/63 địa phương hoàn thành phát hành hóa đơn điện tử bán lẻ xăng dầu

Đó là các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Nghệ An, Thái Nguyên, Quảng Trị, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk Lắk, An Giang, Bến Tre, Bắc Ninh, Hà Nam, Điện Biên, Ninh Bình và Trà Vinh.
Hội VASEAN hội thảo về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023

Hội VASEAN hội thảo về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023

Sáng 12/3, Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - ASEAN đã tổ chức hội thảo với các doanh nghiệp thành viên về các kinh nghiệm khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2023.
FLC tiếp tục bị cưỡng chế thuế

FLC tiếp tục bị cưỡng chế thuế

CTCP Tập đoàn FLC (UPCoM: FLC) ngày 23/2 công bố các quyết định của Cục thuế TP Hà Nội về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản.
Gần 6.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu phát hành hóa đơn điện tử

Gần 6.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu phát hành hóa đơn điện tử

Những địa phương có tỷ lệ triển khai đạt cao như: Bắc Ninh đạt 97%; Thanh Hóa đạt 95%; Yên Bái đạt 87%; Quảng Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đăk Lăk, Quảng Ngãi, Hà Nội đều đạt trên 70%.
Hơn 4.100 cửa hàng xăng dầu đã phát hành hóa đơn điện tử bán lẻ

Hơn 4.100 cửa hàng xăng dầu đã phát hành hóa đơn điện tử bán lẻ

Trên cả nước hiện đã có trên 4.100 cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng, tăng 151,8% so với thời điểm 1/12/2023.
Bán lẻ xăng dầu phải xuất hóa đơn điện tử, doanh nghiệp kiến nghị gì?

Bán lẻ xăng dầu phải xuất hóa đơn điện tử, doanh nghiệp kiến nghị gì?

Đến nay, chỉ có 2 doanh nghiệp là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Công ty TNHH MTV Dầu khí TP HCM thực hiện xuất hoá đơn bán lẻ xăng dầu với trên 2.700 cửa hàng (chiếm khoảng 16% cả nước).
Xuất hóa đơn bán lẻ xăng dầu: Nhiều cục thuế thực hiện chưa nghiêm

Xuất hóa đơn bán lẻ xăng dầu: Nhiều cục thuế thực hiện chưa nghiêm

Tổng cục Thuế yêu cầu quyết liệt triển khai hiệu quả việc lập hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu.
Năm 2023 thực hiện gia hạn, miễn, giảm thuế hơn 165.000 tỷ đồng

Năm 2023 thực hiện gia hạn, miễn, giảm thuế hơn 165.000 tỷ đồng

Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2023. Trong đó, tổng quy mô hỗ trợ về thuế cho doanh nghiệp và người dân là 165.026 tỷ đồng, trong đó gia hạn nộp thuế 106.946 tỷ đồng và miễn giảm tiền thuế khoảng 58.080 tỷ đồng.
Chính phủ đề xuất sửa Luật Thuế giá trị gia tăng trong năm 2024

Chính phủ đề xuất sửa Luật Thuế giá trị gia tăng trong năm 2024

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 28, sáng 18/12, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) xem xét đề nghị bổ sung một số dự án luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.
Bộ Tài chính: Không có tình trạng ách tắc tại cây xăng do hóa đơn điện tử

Bộ Tài chính: Không có tình trạng ách tắc tại cây xăng do hóa đơn điện tử

Bộ Tài chính cho rằng việc xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng không làm mất thời gian của người mua không có nhu cầu lấy hóa đơn.
Yêu cầu cây xăng dầu phải xuất hoá đơn điện tử ngay trong 12/2023

Yêu cầu cây xăng dầu phải xuất hoá đơn điện tử ngay trong 12/2023

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện về tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Cuối năm 2025 sẽ xem xét sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân

Cuối năm 2025 sẽ xem xét sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân

Luật Thuế thu nhập cá nhân sẽ được xem xét đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, ông Trần Văn Lâm, Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội cho biết tại họp báo Kỳ họp thứ 6, sáng 29/11.
Việt Nam sẽ áp thuế tối thiểu toàn cầu từ năm 2024

Việt Nam sẽ áp thuế tối thiểu toàn cầu từ năm 2024

Sáng 29/11, với 462/463 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.
Bộ Tài chính 'lắc đầu' trước loạt đề xuất của các ông lớn ngành ô tô

Bộ Tài chính 'lắc đầu' trước loạt đề xuất của các ông lớn ngành ô tô

Hai kiến nghị của Toyota và Ford đều không nhận được sự ủng hộ của Bộ Tài chính vì "đã có rất nhiều chính sách để hỗ trợ ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước".
Đại biểu Quốc hội 'hiến kế' giữ chân các doanh nghiệp FDI

Đại biểu Quốc hội 'hiến kế' giữ chân các doanh nghiệp FDI

Thống nhất sự cần thiết ban hành Nghị quyết chính sách thuế tối thiểu toàn cầu, theo các ĐBQH Chính phủ cũng nên nghiên cứu các chính sách hỗ trợ giữ chân các doanh nghiệp FDI và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc lập hóa đơn điện tử tại cửa hàng xăng dầu

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc lập hóa đơn điện tử tại cửa hàng xăng dầu

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giám sát chặt chẽ, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử, đặc biệt là trong việc lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu.
Khải Hoàn Land bị phạt và truy thu thuế hơn 2 tỷ đồng

Khải Hoàn Land bị phạt và truy thu thuế hơn 2 tỷ đồng

Theo thông tin công bố trên HoSE, CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (mã KHG) vừa bị xử phạt vi phạm hành chính do khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp theo quy định.
TCBS hoàn tất nộp bổ sung 4,1 tỉ đồng, đóng 2.904 tỷ đồng tiền thuế 2021-2022

TCBS hoàn tất nộp bổ sung 4,1 tỉ đồng, đóng 2.904 tỷ đồng tiền thuế 2021-2022

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) đã đóng hơn 2.900 tỷ đồng tiền thuế trong năm 2021-2022, nằm trong top 50 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam.
Bộ Tài chính: Sẽ tiếp tục đề xuất các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

Bộ Tài chính: Sẽ tiếp tục đề xuất các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

Đây là cam kết của Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc tại Hội nghị biểu dương người nộp thuế tiêu biểu giai đoạn 2020 - 2022, diễn ra sáng ngày 20/10.
VPBank soán ngôi Viettel, trở thành doanh nghiệp nộp thuế thu nhập lớn nhất

VPBank soán ngôi Viettel, trở thành doanh nghiệp nộp thuế thu nhập lớn nhất

Top 10 doanh nghiệp nộp thuế nhiều nhất năm 2022 bên cạnh các ngân hàng còn có Viettel, Honda, PVGas, Thế Giới Di Động và hai công ty nước ngoài.
Nghiên cứu tiếp tục giảm 2% VAT trong nửa năm 2024

Nghiên cứu tiếp tục giảm 2% VAT trong nửa năm 2024

Bộ Tài chính cho biết đang đánh giá tổng thể việc thực hiện các giải pháp hỗ trợ đã triển khai trong thời gian qua để có thể tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội xem xét ban hành trong thời gian tới.
Giảm 30% tiền thuê đất năm 2023

Giảm 30% tiền thuê đất năm 2023

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 25/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023.
Đề xuất áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu từ năm 2024

Đề xuất áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu từ năm 2024

Theo Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc, việc áp dụng các quy định về thuế tối thiểu toàn cầu góp phần tăng nguồn thu ngân sách Nhà nước, tăng cường hội nhập quốc tế, giảm thiểu hiện tượng trốn thuế, chuyển giá.
BCG Land lên tiếng về việc nợ thuế 32 tỷ đồng

BCG Land lên tiếng về việc nợ thuế 32 tỷ đồng

Sau khi bị Cục Hải quan TP HCM thông báo cưỡng chế dừng thủ tục hải quan vì nợ thuế, ngày 25/9, CTCP BCG Land - thành viên của Tập đoàn Bamboo Capital (mã BCG) đã có văn bản giải trình.
Hoàn hơn 87.000 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng 8 tháng năm 2023

Hoàn hơn 87.000 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng 8 tháng năm 2023

Tổng cục Thuế cho biết, 8 tháng năm 2023, cơ quan thuế đã thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền thuế hoàn là 87.191 tỷ đồng.
Ông Mai Xuân Thành làm Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

Ông Mai Xuân Thành làm Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

Trước đó, ông Mai Xuân Thành được Bộ Tài chính điều động, bổ nhiệm chức danh Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, giữ quyền Tổng cục trưởng hồi tháng 2/2023.
Xem thêm