Quốc hội hôm nay thảo luận về dự án Luật Căn cước

QUỐC HỘI Việt nAM
07:27 - 22/06/2023
Quốc hội hôm nay thảo luận về dự án Luật Căn cước
0:00 / 0:00
0:00
Quốc hội ngày 22/6 dự kiến biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân và thảo luận về dự án Luật Căn cước.

Buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua: Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Nghị quyết về việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giao, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Viễn Thông (sửa đổi).

Buổi chiều: Quốc hội biểu quyết thông qua: Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi).

Về dự án Luật Căn cước, trình bày tờ trình của Chính phủ chiều 2/6, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh, để cụ thể hóa các chính sách nêu trong dự thảo Luật được đầy đủ, chặt chẽ, bảo đảm tính bao quát và phù hợp với phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật, Chính phủ đã chỉnh lý tên gọi của dự án Luật từ "Luật Căn cước công dân (sửa đổi)" thành "Luật Căn cước".

Về bố cục, dự thảo Luật Căn cước gồm 7 chương, 46 Điều (trong đó, so với Luật Căn cước công dân năm 2014 thì dự thảo Luật đã sửa đổi 39/39 điều, bổ sung mới 7 điều.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm.

Về nội dung thể hiện trên thẻ căn cước, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung theo hướng lược bỏ vân tay; sửa đổi quy định về thông tin số thẻ căn cước, dòng chữ "căn cước công dân", quê quán, nơi thường trú, chữ ký của người cấp thẻ thành số định danh cá nhân, dòng chữ "thẻ căn cước", nơi đăng ký khai sinh, nơi cư trú...

Việc thay đổi, cải tiến như trên để tạo thuận lợi hơn cho người dân trong quá trình sử dụng thẻ căn cước, hạn chế việc phải cấp đổi thẻ căn cước và bảo đảm tính riêng tư của người dân; các thông tin căn cước của người dân cơ bản sẽ được lưu trữ, khai thác, sử dụng thông qua chíp điện tử trên thẻ căn cước.

Đối với những thẻ căn cước công dân đã cấp thì vẫn còn nguyên giá trị sử dụng, không bị tác động bởi quy định này.

Đọc tiếp