Thủ tướng: 'Phải có cảm xúc trước vướng mắc của người dân, doanh nghiệp'

thủ tục Hành chính
21:07 - 14/11/2023
Thủ tướng: 'Phải có cảm xúc trước vướng mắc của người dân, doanh nghiệp'
0:00 / 0:00
0:00
Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại kết luận phiên họp thứ 6 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, ngày 14/11.

Tại phiên họp, sau khi nghe các ý kiến tham luận của lãnh đạo các bộ ngành địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các bộ, ngành, địa phương, đóng góp tích cực, quan trọng vào thành công chung của cả nước.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thủ tướng cho rằng nhận thức của một số cơ quan, đơn vị, địa phương, người đứng đầu còn hạn chế về tầm quan trọng, tác động lan tỏa và hiệu quả của cải cách hành chính.

"Phải có cảm xúc với tình hình, với những gì mà người dân và doanh nghiệp đang vướng mắc, để làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất", Thủ tướng chia sẻ.

Tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết, thi hành luật, pháp lệnh chưa được khắc phục triệt để. Cải cách thủ tục hành chính còn nhiều thách thức, thủ tục còn rườm rà; việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính còn chậm,...

Việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy tổ chức ở một số nơi còn mang tính cơ học, hiệu quả hoạt động chưa cao. Kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm; vẫn xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, "tham nhũng vặt"…

Xây dựng Chính phủ điện tử ở nhiều bộ, ngành chưa đáp ứng yêu cầu. Một số nhiệm vụ triển khai Đề án 06 còn chậm, nhất là các điểm nghẽn về hạ tầng, dịch vụ công, dữ liệu và thể chế chậm được khắc phục.

Theo Thủ tướng, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trên có cả khách quan và chủ quan, trong đó chủ quan là chủ yếu, mà nguyên nhân lớn nhất là ý thức, trách nhiệm thực thi công vụ của một số người đứng đầu, vẫn còn tình trạng "trên nóng dưới lạnh". Công tác chỉ đạo, điều hành tại một số bộ, ngành, địa phương còn chưa quyết liệt; chưa phát huy được vai trò người đứng đầu.

Bên cạnh đó, hoạt động cải cách có nơi còn mang "tính hình thức", chưa thực sự lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Cơ chế, chính sách còn mâu thuẫn, chồng chéo; việc dự báo, nắm bắt tình hình chưa sát, phản ứng chính sách ở một số bộ, địa phương chưa kịp thời.

Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu; kỷ luật, kỷ cương chưa cao; tâm lý sợ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Công tác phối hợp của các cơ quan, đơn vị chưa kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả.

Phân tích một số bài học kinh nghiệm, Thủ tướng nhấn mạnh, bài học lớn nhất là cần phát huy hơn nữa tinh thần, trách nhiệm thực thi công vụ, nói đi đôi với làm, nhất là khi có tình huống phát sinh, vấn đề mới cần giải quyết.

Cùng với đó, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bám sát tình hình thế giới, trong nước, thực tiễn; phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đi đôi với phân bổ nguồn lực gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; nghiêm cấm tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, sợ sai khi xử lý công việc. Khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp. Ảnh: VGP
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp. Ảnh: VGP

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và cắt bỏ tất cả các thủ tục không cần thiết

Thời gian tới, về các nhiệm vụ, giải pháp chung, Thủ tướng nêu rõ, cần nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng, sức lan tỏa của cải cách hành chính với sự phát triển của đất nước.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa cả 6 nội dung: Thứ nhất là cải cách thể chế nó là nền tảng; thứ hai là cải cách thủ tục hành chính là trọng tâm; thứ ba là cải cách về chế độ công vụ là động lực; thứ tư là cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; Thứ năm là cải cách tài chính công; thứ sáu là xây dựng chính quyền điện tử Chính phủ số.

"Sáu điều này chúng ta phải đẩy mạnh một cách toàn diện, đồng bộ, để tạo ra đột phá và nhất là việc cải cách thủ tục hành chính đối với người dân doanh nghiệp tại cơ sở, để người dân không phải đi lại nhiều, không phải tốn kém thời gian và không còn bức xúc", Thủ tướng nhấn mạnh.

Đặc biệt, Thủ tướng cho rằng cần chú trọng cải cách hành chính từ cơ sở, nghiên cứu giảm cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện để tăng cường cho cơ sở để giải quyết thủ tục, công việc cho người dân và doanh nghiệp.

Các thành viên của Ban Chỉ đạo phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023. Tuyệt đối không đùn đẩy, phải đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp, không gây lãng phí nguồn lực.

Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh yêu cầu rà soát, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát và rà soát, cắt bỏ tất cả các thủ tục không cần thiết với người dân và doanh nghiệp.

Các cơ quan quản lý tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng thể chế, chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy hoạch, huy động nguồn lực, kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng kết, khen thưởng, kỷ luật...

Về các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những biện pháp, giải pháp mới, sáng tạo, đột phá để tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 một cách toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan triển khai các nhiệm vụ cần thiết để thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương từ ngày 1/7/2024 theo Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách năm 2024.

Khẩn trương rà soát, hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để tiếp tục cải cách các quy định về nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.

Bộ Tư pháp chủ trì, đôn đốc các bộ, ngành tập trung rà soát toàn diện các quy định pháp luật, kịp thời phát hiện những quy định bất cập, những vấn đề vướng mắc để sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ; tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Bộ Tài chính phối hợp các bộ, ngành hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật để đẩy mạnh tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập và xã hội hóa dịch vụ công ở các lĩnh vực có đủ điều kiện.

Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương xây dựng các văn bản quy định chi tiết Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); khẩn trương rà soát, đánh giá và đề xuất các giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại các bộ, ngành, địa phương, tránh thực hiện dàn trải, máy móc, hình thức, gây phiền hà, bức xúc và lãng phí nguồn lực.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thúc đẩy thực hiện và tháo gỡ các điểm nghẽn triển khai Đề án 06 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức triển khai Nghị quyết số 175 ngày 30/10/2023 của Chính phủ phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm trong quá trình thực hiện đề án...

Đọc tiếp