Tồn kho của Vĩnh Hoàn vượt ngưỡng 4.000 tỷ đồng

VHC Vĩnh Hoàn
16:06 - 28/07/2023
Tồn kho của Vĩnh Hoàn vượt ngưỡng 4.000 tỷ đồng
0:00 / 0:00
0:00
6 tháng đầu năm 2023, hàng tồn kho của CTCP Vĩnh Hoàn (HoSE: VHC) đã tăng thêm 1.088 tỷ đồng, đưa trị giá hàng tồn kho của VHC lên mức 4.301 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất công bố ngày 28/7 của CTCP Vĩnh Hoàn (HoSE: VHC), từ ngày cuối năm 2022 đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của doanh nghiệp này đã tăng thêm 586 tỷ đồng, từ mức 11.586 tỷ đồng lên 12.169 tỷ đồng.

Tiền mặt của doanh nghiệp hiện ở mức 1,03 tỷ đồng. Khoản tiền gửi ngân hàng giảm 66% so với ngày cuối năm 2022, xuống còn 184 tỷ đồng. Khoản phải thu ngắn hạn khách hàng của VHC giảm từ 2.122 tỷ đồng còn 1.806 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của VHC tăng thêm 1.088 tỷ đồng, từ 3.213 tỷ đồng ngày cuối năm 2022 lên 4.301 tỷ đồng ngày 30/6. Trong đó, biến động lớn nhất đến từ chi phí sản xuất kinh doanh dở dang khi tăng thêm 651 tỷ đồng, đạt 1.805 tỷ đồng. Tồn kho thành phẩm cũng tăng thêm 238 tỷ đồng, đạt 1.706 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6, tổng nợ của Vĩnh Hoàn đạt mức 3.852 tỷ đồng, giảm 0,9% so với con số 3.888 tỷ đồng ghi nhận ngày cuối năm 2022.

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước giảm 56%, còn 121 tỷ đồng (giảm lớn nhất là thuế thu nhập doanh nghiệp, từ 272 tỷ đồng xuống còn 98 tỷ đồng). Khoản phải trả cho người lao động cũng giảm từ 572 tỷ đồng xuống còn 300 tỷ đồng.

Trong khi đó, vay ngắn hạn tại các ngân hàng của VHC tăng từ 2.201 tỷ đồng lên 2.664 tỷ đồng. Vay dài hạn tại các ngân hàng lại giảm từ 174 tỷ đồng xuống còn 125 tỷ đồng.

Về kết quả hoạt động kinh doanh, quý 2/2023 Vĩnh Hoàn mang về 2.723 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 35% so với cùng kỳ năm 2022. Giá vốn hàng bán của doanh nghiệp đạt 2.161 tỷ đồng, giảm 30%. Lợi nhuận gộp trong quý cũng vì vậy mà giảm 48%, ở mức 562 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động và chi phí tài chính giảm lần lượt 7% và 55% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 99 tỷ đồng và 49,4 tỷ đồng. Các khoản chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng giảm lần lượt 67% và 3%.

Khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế của Vĩnh Hoàn đạt 429 tỷ đồng, giảm 46% so với mức 801 tỷ đồng ghi nhận cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, Vĩnh Hoàn mang về 4.945 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 34% so với mức 7.493 tỷ đồng tại cùng kỳ năm trước. Doanh thu hầu hết các mảng của VHC đều giảm (ngoại trừ mảng cung cấp dịch vụ), trong đó bán thành phẩm giảm từ 5.455 tỷ đồng xuống còn 3.341 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm 2023 của Vĩnh Hoàn đạt 655 tỷ đồng, giảm 51% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của chủ sở hữu công ty đạt 631 tỷ đồng.

Năm 2023, Vĩnh Hoàn đặt mục tiêu đạt 11.500 tỷ đồng doanh thu thuần và 1.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế của chủ sở hữu công ty. Với kết quả 2 quý đầu năm 2023, Vĩnh Hoàn đã hoàn thành 43% kế hoạch về doanh thu và 63% kế hoạch về lợi nhuận.

Tin liên quan

Đọc tiếp