Vietinbank đặt mục tiêu nợ xấu dưới 1,8%, dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu

VIETINBANK NGÂN HÀNG
09:03 - 20/04/2023
Ảnh: Quách Sơn
Ảnh: Quách Sơn
0:00 / 0:00
0:00
Theo tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022, sau khi trích quỹ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính và quỹ khen thưởng, VietinBank dự kiến dùng phần lợi nhuận còn lại 11.521 tỷ đồng để chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023, trong đó đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 5 - 10% so với đầu năm.

Tài liệu ghi rõ, dư nợ tín dụng dự kiến tăng trưởng theo hạn mức được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt và định hướng chính sách điều hành tín dụng của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ.

Nguồn vốn huy động dự kiến tăng trưởng phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các chỉ số an toàn thanh khoản.

Mục tiêu lợi nhuận trước thuế không được công bố con số cụ thể. VietinBank cho biết sẽ thực hiện theo phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tỷ lệ nợ xấu sẽ duy trì dưới mức 1,8%.

Chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu theo phê duyệt của NHNN

Về cổ tức, tỷ lệ chi trả và cơ cấu chi trả (tiền mặt, cổ phiếu) của VietinBank sẽ thực hiện theo phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và tuân thủ quy định của pháp luật.

Theo tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022, lợi nhuận riêng lẻ sau thuế 2022 của VietinBank là 16.379 tỷ đồng. Ngân hàng sẽ trích 5% cho quỹ bổ sung vốn điều lệ, 10% cho quỹ dự phòng tài chính và hơn 2.300 tỷ đồng cho quỹ khen thưởng, phúc lợi.

Sau khi trích các quỹ bắt buộc, lợi nhuận còn lại là 11.521 tỷ đồng sẽ được dùng để chia cổ tức bằng cổ phiếu theo phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài ra, ngân hàng cũng sẽ trình cổ đông thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2023 của VietinBank trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi kết thúc các đợt chào bán.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của ngân hàng sẽ được tổ chức vào 21/4/2023 theo hình thức trực tiếp tại Trường Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Vietinbank, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Các nội dung dự kiến bao gồm việc báo cáo của HĐQT, ban điều hành và ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và định hướng phát triển năm 2023. Cùng với đó là các tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2024 và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022,...

Đọc tiếp