Bảo hiểm Bảo Long tăng mục tiêu lợi nhuận năm 2023

BẢO HIỂM Bảo Long
16:34 - 17/06/2023
Bảo hiểm Bảo Long tăng mục tiêu lợi nhuận năm 2023
Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long (UPCoM: BLI) sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ vào ngày 30/6 tới tại TP HCM. Theo kế hoạch kinh doanh năm 2023 dự kiến trình cổ đông, HĐQT Bảo hiểm Bảo Long đã giảm kỳ vọng về doanh thu và tăng mục tiêu lợi nhuận so với trước đó.

Công ty đặt mục tiêu doanh thu phí bảo hiểm đạt 1.610 tỷ đồng, tăng nhẹ 2 tỷ so với thực hiện năm 2022, và giảm 4% so với mục tiêu cũ đã từng được công bố hồi đầu tháng 4. Doanh thu thuần đạt gần 1.276 tỷ đồng, tăng 8% so với năm trước.

Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm đặt mục tiêu đạt 259 tỷ đồng, tăng 9% so với thực hiện năm 2022 và gấp gần 2,1 lần kế hoạch đặt ra trước đó. Lợi nhuận hoạt động tài chính đạt gần 104 tỷ đồng, giảm 24% so với kết quả năm 2022. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu đạt gần 100 tỷ đồng, giảm 9% so với thực hiện năm trước nhưng tăng 10% so với kế hoạch cũ.

Trong chiến lược 5 năm, giai đoạn 2023 - 2027, Bảo hiểm Bảo Long đặt mục tiêu nâng quy mô doanh thu đạt 2.400 tỷ đồng năm 2027, tương đương tăng gấp gần 1,5 lần quy mô doanh thu dự kiến cho năm 2023 với mức tăng trưởng trung bình hàng năm quanh mức 10%. Công ty cũng đặt mục tiêu tăng vốn điều lệ từ 600 tỷ đồng (năm 2023) lên 1.000 tỷ đồng (năm 2027). Đồng thời tăng thị phần từ 2,35% lên 2,4% trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ.

Về tình hình kinh doanh, quý đầu tiên của năm 2023, Bảo hiểm Bảo Long ghi nhận doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 288 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm đạt 396 tỷ, tăng trưởng 5%. Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 222 tỷ đồng, tăng 55% so với quý 1/2022.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh còn 16 tỷ đồng, chỉ bằng 20% kết quả của quý 1 năm 2022. Trong khi chi phí hoạt động tài chính tăng mạnh hơn 10,5 lần lên hơn 1,8 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần 13% lên gần 54 tỷ đồng.

Do mức tăng mạnh của các loại chi phí, quý đầu năm 2023, công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt gần 31 tỷ đồng, chỉ bằng 19,4% thực hiện quý 1/2022.

Với kết quả này, hết quý 1/2023, công ty đã hoàn thành 24,6% kế hoạch doanh thu phí bảo hiểm, 22,6% kế hoạch doanh thu thuần và 31% kế hoạch lợi nhuận. Như vậy, kể cả với kế hoạch mới đã tăng thêm, tình hình hoàn thành kế hoạch về lợi nhuận của Bảo Long vẫn rất khả quan.

Tin liên quan

Đọc tiếp