Sau quý đầu năm lỗ kỷ lục, Thủy sản Minh Phú có lãi trong quý 2

MPC THỦY SẢN
12:18 - 02/08/2023
0:00 / 0:00
0:00
Quý 1/2023, lợi nhuận trước thuế của Thủy sản Minh Phú âm 95 tỷ đồng, là mức lỗ cao nhất kể từ năm 2015 đến nay. Tuy nhiên, sang quý 2/2023 doanh nghiệp đã ghi nhận mức lãi 61 tỷ đồng. 

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, quý 2/2023 CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC) thu về 2.349 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 47% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán đạt 2.019 tỷ đồng, giảm 43%. Lợi nhuận gộp của doanh nghiệp cũng vì vậy giảm 63%, đạt 330 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính của Minh Phú giảm 22%, chi phí tài chính cũng giảm 41%. Các khoản chi phí khác là bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm lần lượt 61% và 61% so với cùng kỳ năm trước.

Khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận trước thuế của MPC đạt 61,3 tỷ đồng. Mặc dù giảm 63% so với cùng kỳ năm trước nhưng sau quý 1 lỗ kỷ lục, đây được coi là kết quả tích cực trong kinh doanh của MPC.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, MPC thu về 4.472 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế ghi nhận âm 33,9 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước đạt 274 tỷ đồng).

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của Minh Phú đạt 10.432 tỷ đồng, giảm 1,9% so với mức 10.637 tỷ đồng tại ngày đầu năm 2023.

Biến động lớn đến từ khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn từ 3 tháng trở xuống của doanh nghiệp ghi nhận giảm từ 610 tỷ đồng xuống còn 33,2 tỷ đồng. Khoản phải thu khách hàng cũng ghi nhận giảm 21%, từ 1.237 tỷ đồng xuống còn 975 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của Minh Phú đến ngày 30/6 đạt 5.700 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 559 tỷ đồng so với mức 5.141 tỷ đồng ngày đầu năm. Biến động lớn ở mục thành phẩm, hàng hóa tăng từ 4.823 tỷ đồng lên 5.346 tỷ đồng.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang của doanh nghiệp tăng từ 997 tỷ đồng lên 1.246 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6, tổng nợ của Minh Phú đạt 4.760 tỷ đồng, giảm 1,8% so với mức 4.852 tỷ đồng ghi nhận ngày đầu năm 2023. Người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng từ 48,6 tỷ đồng lên 79,2 tỷ đồng. Phải trả người lao động của giảm từ 113 tỷ đồng xuống còn 27 tỷ đồng. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả của MPC tăng 30%, đạt 180 tỷ đồng.

Vay và thuê nợ tài chính ngắn hạn của MPC giảm 3% so với mức 3.784 tỷ đồng ngày đầu năm, xuống còn 3.668 tỷ đồng. Vay và thuê nợ tài chính dài hạn tăng từ 132 tỷ đồng lên 201 tỷ đồng.

Tin liên quan

Đọc tiếp