Thủ tướng yêu cầu hoàn thành cơ bản các quy hoạch trong năm 2023

QUY HOẠCH Việt nAM
06:43 - 26/05/2023
Ảnh minh họa: Quách Sơn
Ảnh minh họa: Quách Sơn
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 25/5 yêu cầu các Bộ ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là xác định công tác quy hoạch là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của các cấp, các ngành, thực hiện phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn.

Các ngành, các cấp phải tăng cường phối hợp trong quá trình lập các quy hoạch theo quy định tại Nghị quyết số 61/2022/QH15 đảm bảo tiến độ, tính liên kết, ổn định và hệ thống giữa các quy hoạch.

Các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong chỉ thị gồm: Hoàn thiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tăng cường trách nhiệm và phối hợp triển khai công tác quy hoạch.

Để hoàn thiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, các bộ, cơ quan ngang bộ phải rà soát các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành liên quan đến công tác quy hoạch, đặc biệt là các văn bản có nội dung chưa phù hợp quy định của Luật Quy hoạch, làm phát sinh thêm trình tự, thủ tục, cần sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung theo quy định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện hồ sơ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch trình Chính phủ xem xét ban hành; nghiên cứu, ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019 hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch theo trình tự, thủ tục rút gọn trong quý 2/2023.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá việc thực hiện Luật Quy hoạch và các nội dung có liên quan đến quy hoạch trong các luật, văn bản quy phạm pháp luật để trình Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung.

Hoàn thiện và vận hành Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch, trong đó tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu về quy hoạch dùng chung.

Về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, địa phương cơ bản hoàn thành các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh trong năm 2023.

Đối với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt nhanh chóng công bố và ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch, trừ những nội dung liên quan đến bí mật Nhà nước theo quy định. Rà soát, chỉnh lý hồ sơ, đảm bảo thống nhất với quyết định được phê duyệt để cập nhật vào Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch.

Đối với các quy hoạch đã thẩm định xong khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ quy hoạch để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Đối với các quy hoạch đã trình thẩm định nhanh chóng tổ chức thẩm định theo quy định.

Đối với các quy hoạch đang xây dựng hoặc đang lấy ý kiến khẩn trương tập trung bố trí mọi nguồn lực để sớm hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định theo quy định.

Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến chỉ tiêu sử dụng đất gắn với bố trí không gian phát triển theo hướng có thể xem xét bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất để đáp ứng với từng giai đoạn, nhu cầu của địa phương về không gian phát triển, báo cáo trình Quốc hội, Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các bộ, địa phương lập, thẩm định, hoàn thiện các quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch. Theo dõi tiến độ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ ban hành các giải pháp điều hành linh hoạt, phù hợp với các điều kiện thực tế nhằm hoàn thành cơ bản các quy hoạch trong năm 2023.

Về tăng cường trách nhiệm và phối hợp triển khai công tác quy hoạch, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ cho ý kiến đúng thời hạn đối với việc góp ý các quy hoạch, ý kiến thẩm định quy hoạch và ý kiến rà soát quy hoạch của các bộ, ngành, địa phương và Hội đồng thẩm định gửi tới theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Chia sẻ thông tin đầy đủ, chính xác, thống nhất trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện định hướng quy hoạch và chính sách liên quan để đảm bảo đồng bộ giữa các cấp quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia.

Các bộ, cơ quan ngang bộ phải thường xuyên cập nhật dữ liệu lên Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch.

Bố trí nguồn lực, đề xuất hoặc ban hành các cơ chế, chính sách để thực hiện mục tiêu quy hoạch, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của bộ, địa phương; phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đặc biệt ưu tiên hai thành phố Hà Nội và TP HCM nhằm giải quyết các vấn đề ách tắc trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và trong công tác quy hoạch.

Các cơ quan này chịu trách nhiệm quản lý, thanh quyết toán nguồn vốn theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về ngân sách Nhà nước; chịu trách nhiệm trong việc lựa chọn nhà thầu, quản lý hợp đồng, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

Tổ chức đào tạo nâng cao năng lực của cán bộ trong công tác lập, thẩm định, thực hiện và quản lý quy hoạch.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải chia sẻ thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, trong việc xây dựng quy hoạch và thực hiện chính sách liên quan để đảm bảo sự đồng bộ của các cấp quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia; .

Chủ động xử lý các vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch theo chức năng, nhiệm vụ, và cung cấp dữ liệu lên Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch.

Đề xuất các cơ chế chính sách để thực hiện hiệu quả các mục tiêu quy hoạch, đồng bộ với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng bộ và địa phương.

Tin liên quan

Đọc tiếp