Bảo Minh thoát lỗ quý 3 nhờ lãi từ góp vốn liên doanh

BẢO HIỂM Bảo Minh
15:47 - 27/10/2023
Bảo Minh thoát lỗ quý 3 nhờ lãi từ góp vốn liên doanh
0:00 / 0:00
0:00
Báo cáo tài chính quý 3/2023 của Tổng CTCP Bảo Minh (HoSE: BMI) đã ghi nhận mức lỗ gộp gần 10 tỷ đồng. Tuy vậy, nhờ doanh thu hoạt động tài chính tăng 1,7 lần, lợi nhuận trước thuế quý này của Bảo Minh vẫn tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. 

Cụ thể, công ty ghi nhận doanh thu thuần gần 1.157 tỷ đồng, giảm nhẹ 16 tỷ đồng so với quý 3/2022. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm 1.476 tỷ đồng, tăng nhẹ 6 tỷ đồng. Do chi phí đạt hơn 1.166 tỷ đồng, cao hơn doanh thu, Bảo Minh lỗ gộp gần 10 tỷ đồng trong quý 3.

Tuy nhiên, phần lớn lợi nhuận của Bảo Minh đến từ hoạt động tài chính. Quý 3 này, doanh thu hoạt động tài chính của công ty tăng gấp 1,7 lần cùng kỳ, lên 211 tỷ đồng, chủ yếu do thu lãi từ hoạt động góp vốn liên doanh.

Trong kỳ, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh lần lượt 44% và 32% lên 62 tỷ đồng và 45 tỷ đồng.

Bảo Minh báo lợi nhuận trước thuế quý 3/2023 hơn 98 tỷ đồng, tăng 15% so với kết quả thực hiện của quý 3/2022.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Bảo Minh ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm gần 4.488 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 283 tỷ đồng, lần lượt tăng 7% và 10% so với 9 tháng đầu năm 2022. Lãi lũy kế của Bảo Minh đến ngày 30/9/2023 là gần 553 tỷ đồng, tăng 44% so với mức lũy kế tại ngày 31/12/2022.

Năm 2023, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 6.750 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 375 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 7% và 9% so với thực hiện năm 2022. Như vậy, hết 9 tháng, Bảo Minh đã hoàn thành 66,5% kế hoạch doanh thu và 75,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Bảo Minh tăng nhẹ 5 tỷ đồng so với đầu năm lên 7.042 tỷ đồng, bao gồm 1.242 tỷ đồng tài sản tái bảo hiểm, 1.018 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn, 660 tỷ đồng tài sản ngắn hạn khác…

Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng 24% lên 210 tỷ đồng, phần lớn là tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, đạt 203 tỷ đồng.

Chiếm phần lớn cơ cấu tài sản của Bảo Minh là 3.405 tỷ đồng tổng giá trị các khoản đầu tư tài chính, bao gồm 3.102 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, 303 tỷ đồng đầu tư dài hạn.

Tại ngày 30/9/2023, công ty có gần 114 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu, tăng 15% so với con số hồi đầu năm và 3.027 tỷ đồng đầu tư ngắn hạn khác, giảm 5%.

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn không có sự biến đổi nhiều, chủ yếu do mức tăng gần gấp đôi của khoản đầu tư dài hạn khác, từ 52 tỷ đồng lên gần 103 tỷ đồng. Ngoài ra, Bảo Minh vẫn giữ nguyên hơn 145 tỷ đồng đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết và gần 58 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu.

Chính khoản đầu tư vào công ty liên doanh liên kết này đã đem lại lợi nhuận trong quý 3 cho Bảo Minh.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của Bảo Minh tại cuối quý 3 đạt 4.463 tỷ đồng, giảm 4%. Trong đó, khoản dự phòng nghiệp vụ chiếm tới 72,8% tổng nợ với 3.248 tỷ đồng, giảm hơn 3% so với con số đầu kỳ. Khoản phải trả cho người bán cũng giảm 7% xuống còn 820 tỷ đồng. Công ty không có khoản vay ngân hàng nào.

Vốn chủ sở hữu của Bảo Minh tại ngày 30/9 đạt 2.579 tỷ đồng, tăng 7% so với hồi đầu năm.

Tin liên quan

Đọc tiếp