Nợ của Cao su Việt Nam giảm hơn 2.000 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm

GVR VRG
08:14 - 01/05/2023
Nợ của Cao su Việt Nam giảm hơn 2.000 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm
0:00 / 0:00
0:00
Theo báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam – CTCP (VRG, HoSE: GVR), nợ của GVR tính đến ngày 31/3 đạt 22.752 tỷ đồng, giảm 8,6% so với mức 24.910 tỷ đồng ghi nhận ngày đầu năm 2023.

Trong đó, khoản phải trả của người lao động giảm từ 1.431 tỷ đồng xuống còn 612 tỷ đồng; phải trả người bán ngắn hạn cũng giảm 16%, đạt 766 tỷ đồng. Quỹ khen thưởng, phúc lợi của GVR trong quý cũng giảm 561 tỷ đồng, từ 1.665 tỷ đồng tại ngày đầu năm xuống còn 1.104 tỷ đồng tại ngày 31/3.

Vay, nợ thuê tài chính ngắn và dài hạn của GVR đạt lần lượt 2.622 tỷ đồng và 4.444 tỷ đồng, giảm lần lượt 6,9% và 3,2% so với ngày đầu năm 2023.

Tính đến ngày 31/3, tổng tài sản của GVR ở mức 77.043 tỷ đồng, giảm 1,7% so với mức 78.376 tỷ đồng ghi nhận ngày đầu năm 2023.

Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp đạt 3.576 tỷ đồng, giảm 18%. Tiền gửi có kỳ hạn của doanh nghiệp đạt 11.011 tỷ đồng, giảm 1,7%. Phải thu ngắn hạn của khách hàng giảm từ 1.449 tỷ đồng xuống còn 1.184 tỷ đồng, tương ứng giảm 18%.

Hàng tồn kho của doanh nghiệp đạt 4.110 tỷ đồng, giảm 2% so với ngày đầu năm 2023. Trong đó, thành phẩm tồn kho đạt 2.295 tỷ đồng, giảm 8,7%; nguyên vật liệu tồn kho đạt 361 tỷ đồng, tăng 61%...

Chi phí xây dựng dở dang của doanh nghiệp ghi nhận giảm 901 tỷ đồng so với ngày đầu năm 2023, đạt 10.998 tỷ đồng. Chi phí trả trước dài hạn (tiền thuê đất, sửa chữa, đền bù…) tăng từ 3.703 tỷ đồng lên mức 3.851 tỷ đồng, tương ứng tăng 3,9% so với ngày đầu năm.

Tính đến ngày 31/3, vốn chủ sở hữu của GVR đạt 54.290 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu đạt 40.000 tỷ đồng; lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 5.645 tỷ đồng (lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này đạt 549 tỷ đồng); lợi ích cổ đông không kiểm soát đạt 4.587 tỷ đồng.

Trong quý 1/2203, doanh thu thuần của GVR đạt 4.135 tỷ đồng, giảm 15% so với mức 4.893 tỷ đồng tại quý 1/2022.

Trong đó, doanh thu sản xuất và kinh doanh mủ cao su của doanh nghiệp đạt mức cao nhất với 2.915 tỷ đồng, giảm 2,6% so với cùng kỳ năm trước; chế biến gỗ đạt 556 tỷ đồng, giảm 42%...

Giá vốn hàng bán của doanh nghiệp cũng giảm 8,5% so với quý 1/2022, đạt 3.129 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp của GVR đạt 1.005 tỷ đồng, giảm 31%.

Doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp lại ghi nhận tăng 29%, đạt 231 tỷ đồng, biến động chủ yếu ở khoản lãi tiền gửi và tiền cho vay với 193 tỷ đồng, tăng 38,8%. Chi phí tài chính lại ghi nhận giảm 1,6%, đạt 142 tỷ đồng.

Khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 755 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ năm 2022.

Đọc tiếp