Doanh thu trái cây tăng, HAGL lãi hơn 3 tỷ đồng mỗi ngày

HAGL HAG
07:42 - 02/11/2023
Doanh thu trái cây tăng, HAGL lãi hơn 3 tỷ đồng mỗi ngày
0:00 / 0:00
0:00
Quý 3/2023, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) ghi nhận tăng trưởng tốt về doanh thu trái cây, góp phần đưa lợi nhuận trong quý đạt 324 tỷ đồng, tương ứng mỗi ngày thu về hơn 3 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG), quý 3/2023 doanh thu của doanh nghiệp đạt 1.889 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu trái cây tăng 74%, đạt khoảng 1.005 tỷ đồng; dịch vụ tăng 18%, đạt 378 tỷ đồng; bán heo lại giảm 9%, còn 491 tỷ đồng.

Giá vốn hàng bán tăng 18%, lên mức 1.370 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp của HAGL cao gấp 1,8 lần cùng kỳ, lên mức 518 tỷ đồng.

Lãi tiền cho vay của HAGL trong quý 3 chỉ đạt 34,7 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ năm trước; lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái giảm sâu 98%, còn 345 triệu đồng. Các yếu tố này góp phần đưa doanh thu hoạt động tài chính còn đạt 35,2 tỷ đồng, giảm 70%.

Chi phí bán hàng của HAGL tăng 15%, đạt 67,6 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận phát sinh 39 tỷ đồng.

Khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 324 tỷ đồng, tương đương mỗi ngày HAGL có hơn 3 tỷ đồng lợi nhuận. Tuy nhiên so với cùng kỳ, kết quả này giảm 12%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, HAGL có 5.034 tỷ đồng doanh thu, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 709 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của HAGL tại ngày 30/9 đạt 21.496 tỷ đồng, tăng 8,5% so với mức 19.798 tỷ đồng tại ngày cuối năm 2022.

Trong đó, tài sản ngắn hạn ghi nhận giảm từ 8.038 tỷ đồng còn 6.393 tỷ đồng. Khoản phải thu ngắn hạn khách hàng của doanh nghiệp tăng 2,2 lần, lên mức 2.000 tỷ đồng. Trả trước cho người bán ngắn hạn cũng tăng thêm 60%, đạt 1.227 tỷ đồng.

Khoản phải thu về cho vay ngắn hạn lại giảm từ 4.017 tỷ đồng còn 1.491 tỷ đồng; khoản phải thu cho ngắn hạn khác cũng giảm 60%, còn 455 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của doanh nghiệp đạt 1.223 tỷ đồng, tăng 6% so với mức 1.150 tỷ đồng tại ngày cuối năm 2022.

Tổng tài sản dài hạn của doanh nghiệp ghi nhận tăng thêm 3.343 tỷ đồng, lên mức 15.102 tỷ đồng. Trong đó, khoản phải thu dài hạn tăng 184%, đạt 2.000 tỷ đồng. Tài sản cố định hữu hình (nhà cửa, máy móc, phương tiện, cây trồng…) của doanh nghiệp cũng tăng từ 3.559 tỷ đồng lên 5.344 tỷ đồng. Chi phí xây dựng dở dang cũng tăng 16%, lên mức 5.403 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9, nợ của HAGL ở mức 15.952 tỷ đồng, tăng 9% so với mức 14.603 tỷ đồng tại ngày cuối năm 2022. Khoản phải trả người bán ngắn hạn của doanh nghiệp tăng 2,2 lần, lên mức 1.207 tỷ đồng.

Chi phí ngân hàng, trái phiếu của HAGL tăng từ 4.271 tỷ đồng lên 4.794 tỷ đồng, góp phần đưa tổng chi phí lãi vay của doanh nghiệp lên mức 4.830 tỷ đồng, tăng 12%.

Vay ngắn hạn của doanh nghiệp giảm 1,7%, còn 3.930 tỷ đồng. Vay dài hạn giảm 7%, còn 3.848 tỷ đồng.

Đọc tiếp