Thu NSNN 7 tháng đầu năm ước đạt hơn 1 triệu tỷ đồng

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
12:59 - 29/07/2023
Thu NSNN 7 tháng đầu năm ước đạt hơn 1 triệu tỷ đồng
0:00 / 0:00
0:00
Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 7 tháng năm 2023 ước đạt 1.016,1 nghìn tỷ đồng, bằng 62,7% dự toán năm.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê ngày 29/6 ghi nhận, tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 7/2023 ước đạt 133.900 tỷ đồng. Lũy kế tổng thu 7 tháng năm 2023 ước đạt 1.016,1 nghìn tỷ đồng, bằng 62,7% dự toán năm và giảm 7,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nội địa tháng 7/2023 ước đạt 114.300 tỷ đồng; lũy kế 7 tháng năm 2023 ước đạt 840.000 tỷ đồng, bằng 63% dự toán năm và giảm 4,1% so với cùng kỳ năm trước.

Thu từ dầu thô tháng 7/2023 ước đạt 4.800 tỷ đồng; lũy kế 7 tháng năm 2023 ước đạt 36.000 tỷ đồng, bằng 85,7% dự toán năm và giảm 19,8% so với cùng kỳ năm trước.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 7/2023 ước đạt 14.700 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng năm 2023 ước đạt 140.000 tỷ đồng, bằng 58,6% dự toán năm và giảm 22,7% so với cùng kỳ năm trước.

Về tổng chi ngân sách Nhà nước, tháng 7/2023 ước đạt 158.400 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng năm 2023 ước đạt 957.000 tỷ đồng, bằng 46.1% dự toán năm và tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, chi thường xuyên 7 tháng năm 2023 ước đạt 629.400 tỷ đồng, bằng 53,7% dự toán năm và tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước.

Chi đầu tư phát triển đạt 267.600 tỷ đồng, bằng 36,8% và tăng 43,2%; chi trả nợ lãi 59.200 tỷ đồng, bằng 57,5% và tăng 0,8%.

Đọc tiếp