GVR lỗ hơn 260 tỷ đồng từ các công ty liên kết

Cao su GVR
07:31 - 02/11/2023
GVR lỗ hơn 260 tỷ đồng từ các công ty liên kết
0:00 / 0:00
0:00
Quý 3/2023, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ghi nhận lỗ 268 tỷ đồng từ các công ty liên doanh, liên kết, đưa tổng lợi nhuận sau thuế trong quý của doanh nghiệp giảm 50%.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP (VRG, HoSE: GVR), tổng tài sản của tập đoàn tại ngày 30/9 đạt mức 77.796 tỷ đồng, giảm 0,7% so với mức 78.376 tỷ đồng ghi nhận tại ngày đầu năm 2023.

Tiền mặt tại ngày 30/9 của doanh nghiệp đạt 125 tỷ đồng, trong khi đó tiền gửi không kỳ hạn của GVR đạt 2.228 tỷ đồng, giảm 7% so với ngày đầu năm. Các khoản tương đương tiền lại ghi nhận tăng mạnh, gấp 1,7 lần, lên mức 3.180 tỷ đồng.

Tiền gửi có kỳ hạn ngắn hạn của doanh nghiệp lại giảm 441 tỷ đồng, còn đạt 10.769 tỷ đồng. Phải thu ngắn hạn khách hàng cũng giảm 17%, còn 1.190 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của GVR tại ngày 30/9 ở mức 3.704 tỷ đồng, giảm 511 tỷ đồng so với ngày đầu năm 2023. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho đạt 32,2 tỷ đồng, giảm 68 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tại mục tài sản dài hạn, chi phí xây dựng cơ bản dở dang cũng giảm hơn 900 tỷ đồng, từ 11.901 tỷ đồng xuống còn 10.997 tỷ đồng. Khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết của GVR giảm 342 tỷ đồng, còn 2.089 tỷ đồng. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng từ 52 tỷ đồng lên 497 tỷ đồng.

Lợi thế thương mại của GVR sau 9 tháng ghi nhận tăng 5,2 lần, từ 36,9 tỷ đồng lên 195,2 tỷ đồng.

Nợ của GVR đến ngày 30/9 đạt 22.506 tỷ đồng, giảm 9,6% (tương ứng 2.404 tỷ đồng) so với mức 24.910 tỷ đồng tại ngày đầu năm 2023. Nợ ngắn hạn giảm từ 10.368 tỷ đồng xuống còn 8.306 tỷ đồng. Trong đó, khoản phải trả người lao động giảm 43%, tương ứng giảm 620 tỷ đồng, còn 810 tỷ đồng.

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn cũng giảm sâu 32%, tương ứng giảm 913 tỷ đồng, xuống mức 1.904,9 tỷ đồng. Vay và thuê nợ tài chính dài hạn giảm 6%, còn 4.319 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu thuần quý 3/2023 của GVR đạt 6.195 tỷ đồng, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán của doanh nghiệp tăng 16%, lên mức 4.960 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp của doanh nghiệp cũng vì vậy chỉ còn 1.234 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp tăng 22%, lên mức 284 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng giảm 23%, còn 117 tỷ đồng.

Trong quý, GVR ghi nhận khoản lỗ 268 tỷ đồng từ các công ty liên kết, trong khi cùng kỳ lãi 47 tỷ đồng. Điều này góp phần làm giảm tổng lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp chỉ còn đạt 622 tỷ đồng, giảm 47%.

Khấu trừ các khoản chi phí thuế, lợi nhuận sau thuế của Cao su Việt Nam còn đạt 493 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, GVR mang về 14.448 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.953 tỷ đồng, giảm 43% so với mức 3.487 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Đọc tiếp