Sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng

CHÍNH SÁCH Đà nẵng
10:48 - 31/03/2024
Thành phố Đà Nẵng. Ảnh: VGP.
Thành phố Đà Nẵng. Ảnh: VGP.
0:00 / 0:00
0:00
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 37/NQ-CP ngày 30/3/2024 đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Chính phủ thống nhất thông qua đề nghị và giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung việc xây dựng Nghị quyết sửa đổi vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2024; trình Quốc hội quyết định, ban hành Nghị quyết và thông qua tại một kỳ họp.

Các nội dung của chính sách trong đề cương dự thảo Nghị quyết được xây dựng theo 2 nhóm cơ chế, chính sách đặc thù với 34 chính sách cụ thể, bao gồm:

Nhóm 1 là chính sách về tổ chức mô hình chính quyền đô thị của thành phố Đà Nẵng (8 chính sách). Nhóm 2 là các chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng được đề xuất thực hiện thí điểm với 26 chính sách.

Về tổ chức hành chính, dự thảo đề xuất chính sách Tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng kể từ ngày 1/7/2026.

Mục tiêu là xây dựng mô hình chính quyền đô thị tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố theo hướng năng động, sáng tạo trong thời kỳ mới. Đồng thời nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền đô thị huy động cao nhất mọi nguồn lực cho sự phát triển bền vững.

Dự thảo cũng đề xuất thành lập Sở An toàn thực phẩm là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Đà Nẵng giúp UBND thành phố quản lý an toàn thực phẩm, giám sát, truy xuất nguồn gốc tại các chợ, trung tâm thương mại, tăng chất lượng hàng hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thống nhất một đầu mối thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực phẩm.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Nghị quyết số 119/2020/QH14 được ban hành ngày 19/6/2020 về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm mục đích xây dựng bộ máy chính quyền thành phố gọn nhẹ hơn, hoạt động nhanh nhạy hơn, giải quyết kịp thời và hiệu quả những vấn đề cấp bách ở địa phương, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài và trong nước, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động.

Tuy nhiên, Bộ KH&ĐT đánh giá Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội triển khai chậm so với kế hoạch, hiệu quả thấp, một số cơ chế chính sách chưa được quy định cụ thể hoặc đang phải chờ văn bản hướng dẫn nên triển khai chậm.

Bối cảnh thực tế hiện nay thành phố cần phải sửa đổi, bổ sung Nghị quyết này và nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách mới nhằm khắc phục những thách thức mới đối với sự phát triển của thành phố trong thời gian tới.

Đọc tiếp