Trình Quốc hội Nghị quyết bổ sung chính sách đặc thù cho Nghệ An

CHÍNH SÁCH nghệ an
21:07 - 03/05/2024
Trình Quốc hội Nghị quyết bổ sung chính sách đặc thù cho Nghệ An
0:00 / 0:00
0:00
Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An dự kiến sẽ được Chính phủ trình Quốc hội vào Kỳ họp thứ 7 tới đây.

Chính phủ ban hành Nghị quyết 60/NQ-CP thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Theo đó, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024) theo quy trình tại một kỳ họp và theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Trước đó, ngày 18/7/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong Nghị quyết số 39, Bộ Chính trị chỉ rõ một trong số nhiệm vụ, giải pháp: "Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù để phát huy cao nhất tiềm năng, thế mạnh, xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, quy hoạch quốc gia và quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ".

Đồng thời, có cơ chế, chính sách vượt trội để phát triển thành phố Vinh, Nghệ An trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa của cả vùng Bắc Trung Bộ.

Năm 2021, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 36/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An và có hiệu lực từ năm 2022, bước đầu đã phát huy hiệu quả.

Tuy nhiên, các cơ chế, chính sách trên chưa bảo đảm để thực hiện mục tiêu phát triển tỉnh Nghệ An trong bối cảnh mới, đặc biệt là để thực hiện được thành công các mục tiêu, nhiệm vụ mà Bộ Chính trị đề ra tại Nghị quyết số 39-NQ/TW.

Do đó, để tạo điều kiện cho Nghệ An thực hiện được các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được giao tại Nghị quyết số 39-NQ/TW, việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An là cần thiết, nhằm định hướng, tạo động lực giúp tỉnh vươn lên phát triển xứng đáng với vị thế, tiềm năng trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Qua nhiều cuộc làm việc xin ý kiến của các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học; đặc biệt là của Đảng đoàn Quốc hội, các bộ, ngành, cơ quan của Chính phủ, Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị quyết đi đến thống nhất 19 chính sách thuộc 4 nhóm lĩnh vực trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Trong đó, nhóm quản lý tài chính - ngân sách có 5 chính sách; nhóm quản lý đầu tư có 7 chính sách; nhóm quản lý đô thị, tài nguyên rừng có 2 chính sách; nhóm tổ chức bộ máy và biên chế có 5 chính sách.

Đọc tiếp