3 nội dung chính của kế hoạch triển khai Luật Khám, chữa bệnh

Y Tế Việt nAM
10:28 - 22/03/2023
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
0:00 / 0:00
0:00
Các nội dung chính trong kế hoạch gồm rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Khám, chữa bệnh, xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký ban hành quyết định số 264/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Khám, chữa bệnh số 15/2023/QH15.

Luật Khám, chữa bệnh số 15/2023/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 2, ngày 9/1/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2024.

Cụ thể, theo quyết định 264/QĐ-TTg, về rà soát văn bản pháp luật, Bộ Y tế rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Khám, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước được phân công; thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Khám, chữa bệnh.

Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tài chính và các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Khám, chữa bệnh theo lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước được phân công và gửi về Bộ Y tế trong tháng 3/2023.

Bộ Y tế hoàn thành việc rà soát trong tháng 4/2023.

Về xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Khám, chữa bệnh, thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết Luật Khám, chữa bệnh số 15/2023/QH15.

Trong tháng 3/2023, Bộ Y tế biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật và các văn bản thi hành Luật.

Năm 2023 và các năm tiếp theo, Bộ Y tế tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho người dân, người hành nghề về các quy định về quyền và nghĩa vụ, các nội dung mới của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Tổ chức tập huấn triển khai Luật Khám bệnh, chữa bệnh cho cán bộ thuộc các bộ, ngành trung ương, địa phương nhằm nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thi hành Luật.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 gồm 12 chương và 121 điều, có một số điểm mới cơ bản như: nâng cao kỹ năng hành nghề, tăng cường quản lý hoạt động của người hành nghề; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của cơ sở khám, chữa bệnh, tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân với dịch vụ khám, chữa bệnh; đổi mới một số quy định liên quan điều kiện bảo đảm thực hiện cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh…

Tin liên quan

Đọc tiếp