Luật Hợp tác xã (sửa đổi) nhằm loại bỏ các quy định gây trở ngại gia nhập thị trường

Luật Hợp tác xã
18:58 - 22/10/2022
Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tại Quốc hội. Ảnh: Quochoi.vn.
Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tại Quốc hội. Ảnh: Quochoi.vn.
0:00 / 0:00
0:00
Tờ trình về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) do Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng báo cáo cho thấy, việc sửa đổi luật là cơ sở tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức kinh tế hợp tác phát triển hiệu quả.

Xây dựng hệ sinh thái của các tổ chức kinh tế hợp tác

Chiều 22/10, Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi), trong đó tập trung vào thể chế hóa một số chính sách còn chung chung.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi), Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng cho biết, mục đích sửa đổi Luật Hợp tác xã là để tạo hành lang pháp lý thuận lợi, thông thoáng cho phát triển của các tổ chức kinh tế hợp tác trong tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Việc sửa đổi luật là cơ sở hoàn thiện quy định về huy động, phát triển thành viên, loại bỏ các quy định gây trở ngại gia nhập thị trường. Sửa đổi luật cũng hướng đến mục đích bảo đảm và phát huy đặc trưng, nguyên tắc cơ bản của mô hình kinh tế hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức kinh tế hợp tác phát triển năng động, hiệu quả, bền vững.

Đưa các tổ chức này thực sự là thành phần quan trọng trong nền kinh tế với nhiều mô hình liên kết, hợp tác, thu hút nhiều thành phần, đối tượng tham gia vào các tổ chức kinh tế hợp tác. Qua đó, xây dựng hệ sinh thái các tổ chức kinh tế hợp tác giúp nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của các thành viên và góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Theo Tờ trình, dự án Luật được xây dựng trên quan điểm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, tính tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Kế thừa tối đa các quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012 còn phù hợp, đang có hiệu lực, hiệu quả, đồng thời giữ vững các nguyên tắc cơ bản của hợp tác xã do Liên minh Hợp tác xã quốc tế đưa ra trong thế kỷ 21.

“Các quy định Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác được xây dựng trên cơ sở tổng kết thực tiễn phát triển Hợp tác xã ở nước ta từ khi Luật Hợp tác xã năm 2012 có hiệu lực thi hành. Đồng thời tiếp thu có chọn lọc các kinh nghiệm quốc tế, phù hợp với xu thế vận động và phát triển của các tổ chức kinh tế hợp tác trong bối cảnh mới”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nêu rõ.

Sửa đổi Luật Hợp tác xã theo kinh nghiệm quốc tế và phù hợp với xu thế vận động.

Sửa đổi Luật Hợp tác xã theo kinh nghiệm quốc tế và phù hợp với xu thế vận động.

Theo nội dung Tờ trình, dự thảo Luật trình Quốc hội bám sát 5 nhóm chính sách, gồm: Hoàn thiện các quy định về bản chất hợp tác xã, phát triển thành viên hợp tác xã; mở rộng phạm vi điều chỉnh và hoàn thiện các quy định về loại hình tổ chức kinh tế hợp tác, tổ chức đại diện; mở rộng thị trường, nâng cao khả năng huy động vốn, tạo động lực cho hợp tác xã phát triển; hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành hợp tác xã; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế tập thể.

Về các vấn đề cần xin ý kiến, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Chính phủ xin ý kiến Quốc hội về tên dự án Luật theo 2 phương án: Phương án I là Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác; Phương án II là Luật Hợp tác xã.

Bổ sung chính sách ưu tiên cho các tổ chức kinh tế tập thể

Trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, Ủy ban Kinh tế nhất trí với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết ban hành Luật Hợp tác xã (sửa đổi) nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý thống nhất, đầy đủ, góp phần thúc đẩy việc phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả, bền vững.

Bên cạnh việc cho rằng hồ sơ của dự án Luật đáp ứng điều kiện trình Quốc hội, bố cục và kết cấu của dự thảo Luật tương đối chi tiết, bao quát nhiều nội dung, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tiếp tục đề nghị nghiên cứu một số nội dung.

Thứ nhất là tiếp tục nghiên cứu, kết cấu lại các nội dung dự thảo Luật bảo đảm tính logic, hợp lý hơn. Trong đó, lưu ý bổ sung tại Điều 4 về giải thích từ ngữ một số thuật ngữ được sử dụng nhiều tại dự thảo Luật như “tổ chức đại diện”, “quyền hưởng dụng” đề nghị nghiên cứu bổ sung.

Luật hóa tối đa các quy định tại các văn bản dưới luật đã được áp dụng ổn định thời gian qua, giảm thiểu các quy định chờ hướng dẫn.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh Trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi). Ảnh: Quochoi.vn.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh Trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi). Ảnh: Quochoi.vn.

Thứ hai, đối với các nội dung không thể quy định chi tiết tại dự thảo Luật, cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo các văn bản hướng dẫn kèm theo, đảm bảo hiệu lực thi hành của Luật theo quy định.

Ủy ban Kinh tế nhận thấy về cơ bản các nội dung của 8 chính sách tại Nghị quyết số 20-NQ/TW đã được thể chế hóa tại dự thảo Luật. Tuy nhiên, việc thể chế hóa một số chính sách còn chung chung, chưa cụ thể, vì vậy, đề nghị tiếp tục nghiên cứu, rà soát, cụ thể hóa các chính sách bảo đảm quy định thống nhất với các luật có liên quan, phù hợp với quy định tại dự án Luật Đất đai (sửa đổi) cũng đang được trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến.

Thứ ba, Ủy ban Kinh tế đề nghị tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các chính sách ưu tiên cho các tổ chức kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp theo đúng chủ trương đã được nêu tại Nghị quyết số 20-NQ/TW.

Bên cạnh đó, đề nghị tiếp tục rà soát, nghiên cứu quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng phù hợp với tên gọi của dự án Luật là Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đề xuất những quy định khác nhau giữa Luật này và các luật liên quan, từ đó làm cơ sở để Quốc hội xem xét, quyết định những nội dung đặc thù đối với hợp tác xã quy định ngay tại dự thảo Luật này hay dẫn chiếu hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định tại pháp luật có liên quan bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Thứ tư, đề nghị cần nghiên cứu, xem xét bổ sung quy định giao hệ thống Liên minh Hợp tác xã thực hiện một số nội dung dịch vụ công trong việc hỗ trợ, thúc đẩy việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới theo chủ trương được nêu tại Nghị quyết số 20-NQ/TW.

Làm rõ hơn quy định tại Điều 21 của dự thảo Luật về nguồn hình thành Quỹ, cơ chế vận hành Quỹ và cơ quan chịu trách nhiệm quản lý Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã ở Trung ương và ở cấp tỉnh.

Làm rõ vai trò và chức năng của Quỹ tránh chồng chéo, trùng lặp với vai trò và chức năng của Ngân hàng Hợp tác xã và Quỹ tín dụng nhân dân. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, quy định cụ thể, rõ ràng tại dự thảo Luật các nội dung liên quan đến kiểm toán hợp tác xã..

Ngoài những nội dung nêu trên, Ủy ban Kinh tế đề nghị Cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát các quy định khác tại dự thảo Luật, tránh tình trạng quy định chung chung gây khó khăn trong thực tế triển khai.

Rà soát, không quy định lại những nội dung đã được quy định tại các luật khác, tránh trùng lặp, xung đột pháp luật, đồng thời tiếp tục rà soát, chỉnh lý về từ ngữ, câu chữ và kỹ thuật văn bản để hoàn thiện dự án Luật.

Tin liên quan

Đọc tiếp

Ảnh minh họa: Quách Sơn

Đêm mai Bắc Bộ chuyển lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hiện có khối không khí lạnh đang di chuyển xuống, khoảng chiều tối và đêm 22/2, sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ.