4 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế tập thể trong năm 2023

HTX CHÍNH SÁCH
22:51 - 07/04/2023
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại cuộc họp.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại cuộc họp.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ trì cuộc họp Tổng kết công tác 2022, triển khai nhiệm vụ 2023 của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, chiều 7/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh các mục tiêu cần đạt được trong năm 2023.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định, kinh tế tập thể hợp tác xã là thành phần kinh tế quan trọng, luôn được Đảng, Nhà nước khuyến khích phát triển.

Ông đánh giá cao những kết quả đã đạt được về kết quả phát triển kinh tế tập thể năm 2022 như: Khu vực kinh tế tập thể đã phát triển cả về số lượng và chất lượng; nhiều loại hình hợp tác xã liên kết trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, tạo chuỗi giá trị sản phẩm bền vững; khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã góp phần vào tăng trưởng kinh tế, an sinh, công bằng xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng cho rằng hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế như: Chịu tác động của biến động thị trường; quy mô nguồn vốn nhỏ; trình độ cán bộ hạn chế, chậm chuyển đổi số.

"Phát triển mạnh mẽ kinh tế tập thể, hợp tác xã chính là phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong phát triển kinh tế xã hội, hướng đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái

Do đó, Phó Thủ tướng đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo và các Bộ/ngành cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, đẩy mạnh triển khai và cụ thể hóa các nghị quyết về kinh tế tập thể, hợp tác xã. Thứ hai, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện khung khổ pháp lý, cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; trọng tâm là dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Thứ ba, kiện toàn và nâng cao vai trò của Ban Chỉ đạo quốc gia về kinh tế tập thể, kiện toàn nhân sự, bộ máy giúp việc của Ban Chỉ đạo các cấp để tạo sự thống nhất, đồng bộ, xuyên suốt, toàn diện.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kinh tế tập thể, hợp tác xã. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí xây dựng các chuyên mục về kinh tế tập thể.

Cả nước phấn đấu đạt mục tiêu có khoảng 73.000 tổ hợp tác với 1,1 triệu thành viên; 31 nghìn hợp tác xã với 6,7 triệu thành viên, 158 liên hiệp hợp tác xã với 870 hợp tác xã thành viên. Số hợp tác xã hoạt động đạt loại tốt, khá chiếm trên 60% tổng số hợp tác xã. Trên 2.000 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản; thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với nông sản.

Nghị quyết số 20-NQ/TW ban hành năm 2022 đã tái khẳng định và củng cố vai trò của kinh tế tập thể để phù hợp với tính chất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Nghị quyết số 20-NQ/TW khẳng định: “Kinh tế tập thể là thành phần kinh tế quan trọng, phải được củng cố và phát triển cùng kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Khẳng định phát triển kinh tế tập thể là xu thế tất yếu, khách quan, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị”.

Tin liên quan

Đọc tiếp