Quốc hội 'chốt' xây dựng cơ chế đặc thù cho chương trình mục tiêu quốc gia

QUỐC HỘI Việt nAM
09:39 - 29/11/2023
Quốc hội biểu quyết điện tử Nghị quyết giám sát chuyên đề các chương trình mục tiêu quốc gia.
Quốc hội biểu quyết điện tử Nghị quyết giám sát chuyên đề các chương trình mục tiêu quốc gia.
0:00 / 0:00
0:00
Trong đó có cơ chế thí điểm phân cấp cho cấp huyện quyết định danh mục, cơ cấu, phân bổ sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

Sáng 29/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về giám sát chuyên đề “việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”.

Với 459 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 92,91%), Nghị quyết chính thức được thông qua.

Kết quả biểu quyết.

Kết quả biểu quyết.

Về nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy 3 chương trình mục tiêu quốc gia, nội dung đáng chú ý trong Nghị quyết là cho phép số vốn ngân sách Nhà nước năm 2022 (bao gồm cả vốn năm 2021 được chuyển nguồn sang năm 2022) chưa thực hiện giải ngân hết trong năm 2023 được kéo dài thực hiện sang năm 2024 để các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tiếp tục triển khai thực hiện.

Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội về tính chính xác của số liệu và việc thực hiện, giải ngân số vốn được kéo dài nêu trên bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm; chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện thanh toán, quyết toán vốn ngân sách Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

Giao Chính phủ khẩn trương xây dựng dự thảo nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia để trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp gần nhất theo trình tự, thủ tục rút gọn. Trong đó có cơ chế thí điểm phân cấp cho cấp huyện quyết định danh mục, cơ cấu, phân bổ sử dụng vốn ngân sách Nhà nước...

Liên quan đến việc kéo dài thời gian giải ngân vốn, tại Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết; UBTVQH cho biết, Chính phủ đã có Tờ trình số 614/TTr-CP ngày 1/11/2023 trình Quốc hội xem xét việc kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân vốn ngân sách Nhà nước năm 2022 (bao gồm cả vốn năm 2021 được chuyển nguồn sang năm 2022) của các chương trình mục tiêu quốc gia chưa giải ngân hết trong năm 2023 sang thực hiện trong năm 2024.

Qua xem xét Tờ trình của Chính phủ, ý kiến thẩm tra của Ủy ban Tài chính Ngân sách, UBTVQH nhận thấy, việc cho phép kéo dài số vốn là cần thiết để bảo đảm nguồn lực thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số.

Để việc kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân vốn có hiệu quả, không gây lãng phí, dự thảo Nghị quyết đã quy định Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội về tính chính xác của số liệu và việc thực hiện, giải ngân số vốn được kéo dài nêu trên bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm; chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện thanh toán, quyết toán vốn ngân sách Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết.
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết.

Về phân cấp cho cấp huyện, có ý kiến đề nghị cân nhắc, nên giao cho tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện; không nên thí điểm phân cấp cho một vài huyện mà thực hiện đồng loạt ở tất cả các huyện. Đối với Nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù, trong đó có cơ chế thí điểm phân cấp cho cấp huyện thì cần làm rõ vai trò của HĐND, UBND tỉnh.

Về vấn đề này, UBTVQH nêu rõ, Nghị quyết số 100/2023/QH15 về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV được thông qua ngày 24/6/2023 đã giao Chính phủ nghiên cứu, đề xuất thực hiện thí điểm việc phân cấp cho cấp huyện chủ động quyết định, điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn, danh mục dự án đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, báo cáo Quốc hội khi tiến hành giám sát tối cao chuyên đề về 3 chương trình mục tiêu quốc gia tại Kỳ họp thứ 6.

Việc thí điểm là để tổng kết, đánh giá, kiểm tra hiệu quả, tính khả thi hoặc tác động của thí điểm trước khi triển khai rộng rãi. Do đó, Chính phủ sẽ đề xuất phương án phù hợp khi trình Quốc hội về nội dung này.

Tin liên quan

Đọc tiếp

Kỳ vọng chính sách tiền lương mới

Kỳ vọng chính sách tiền lương mới

Cải cách tiền lương khu vực công là một trong những chính sách được mong chờ nhất trong năm 2024. Niềm vui vật chất chắc chắn sẽ có tác động tích cực nhiều mặt đến tinh thần và nâng cao trách nhiệm công việc của người lao động.