Tiền gửi ngân hàng của BFC giảm sâu 75% trong quý đầu 2024

BFC phân bón
10:07 - 01/05/2024
Tiền gửi ngân hàng của BFC giảm sâu 75% trong quý đầu 2024
0:00 / 0:00
0:00
Tiền gửi ngân hàng của CTCP Phân bón Bình Điền (HoSE: BFC) giảm sâu 75% trong 3 tháng đầu năm 2024, tương ứng từ 602 tỷ đồng xuống còn 150 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của BFC, quý 1/2024 doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 1.940 tỷ đồng, tăng 44% so với mức 1.342 tỷ đồng ghi nhận cùng kỳ năm trước (YoY). Giá vốn hàng bán cũng tăng thêm 33%, lên mức 1.676 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp cũng cao gấp 3,1 lần, từ mức 83 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2023) lên 263,6 tỷ đồng.

Chi phí tài chính của BFC giảm 42%, còn 20,4 tỷ đồng. Doanh thu tài chính tăng từ 3 tỷ đồng lên 4,3 tỷ đồng. Chi phí bán hàng cũng tăng 1,8 lần, đạt 118,6 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 36%, đạt 34,9 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí khác của doanh nghiệp tăng từ 376 triệu đồng lên 2,9 tỷ đồng. Chí phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tăng thêm 15 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 5,4 tỷ đồng; chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại ở mức 12,1 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước BFC không có khoản này).

Quý đầu năm 2024, lợi nhuận trước thuế của BFC đạt 91 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2023 BFC ghi nhận -39 tỷ đồng). Năm 2024, BFC đặt mục tiêu đạt 210 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, với kết quả quý 1/2024 BFC đã hoàn thành 43% kế hoạch năm về lợi nhuận.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của BFC tại ngày 31/3/2024 đạt 3.630 tỷ đồng, tăng 5% so với mức 3.454 tỷ đồng tại ngày đầu năm 2024. Khoản tiền gửi ngân hàng có mức giảm tương đối sâu với -75% so với ngày đầu năm, còn đạt 150,1 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn của BFC giảm từ 329 tỷ đồng còn 146,6 tỷ đồng; tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới 3 tháng giảm từ 273 tỷ đồng còn 3,5 tỷ đồng.

Phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng 26%, lên mức 727 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng từ 1.522 tỷ đồng lên 1.972 tỷ đồng, trong đó nguyên vật liệu tăng từ 787 tỷ đồng lên 1.143 tỷ đồng, thành phẩm tăng từ 575 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng.

Nợ phải trả của BFC tại ngày cuối kỳ ở mức 2.278 tỷ đồng, tăng 5% so với mức 2.168 tỷ đồng tại ngày đầu năm 2024. Khoản phải trả người bán ngắn hạn tăng 115%, đạt 498 tỷ đồng. Vay ngắn hạn đạt 1.433 tỷ đồng, giảm 3,4%; vay dài hạn đạt 8,7 tỷ đồng, giảm 8,8% so với ngày đầu năm 2024.

Đọc tiếp