8 tháng đầu năm 2023, số doanh nghiệp thành lập mới cao kỷ lục

DOANH NGHIỆP Việt nAM
09:00 - 28/08/2023
8 tháng đầu năm 2023, số doanh nghiệp thành lập mới cao kỷ lục
0:00 / 0:00
0:00
Số doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng năm 2023 là 103.658 doanh nghiệp, mức cao nhất trong giai đoạn 8 tháng đầu năm từ trước đến nay. Tuy nhiên, vốn đăng ký doanh nghiệp vẫn chưa hồi phục.

Theo số liệu của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong tháng 8/2023, có 14.047 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là 135.298 tỷ đồng, tăng 17,9% về số doanh nghiệp và tăng 3,9% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2022. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 8/2023 là 79.942 người, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính chung 8 tháng đầu năm, số doanh nghiệp thành lập mới là 103.658 doanh nghiệp, mức cao nhất trong giai đoạn 8 tháng đầu năm từ trước đến nay, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2022, gấp 1,2 lần mức bình quân giai đoạn 2018-2022 đạt 89.899 doanh nghiệp.

Đáng chú ý, số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng đầu năm 2023 đạt 969.618 tỷ đồng, giảm 14,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, có 1.666 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với số vốn đầu tư nước ngoài có đăng ký là 61.373 tỷ đồng, tăng 66,1% về số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và tăng 104,2% về số vốn đầu tư nước ngoài có đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng đầu năm 2023 là 668.804 lao động, giảm 3,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Cũng trong tháng 8/2023, cả nước ghi nhận có 6.259 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo đó, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 8 tháng đầu năm 2023 là 45.742 doanh nghiệp, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2022, gấp 1,4 lần mức bình quân giai đoạn 2018-2022 (31.929 doanh nghiệp).

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng ở 8/17 lĩnh vực, trong đó các lĩnh vực ghi nhận tỉ lệ tăng cao nhất gồm: Y tế và hoạt động trợ giúp xã; Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm; Thông tin và truyền thông; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác; Kinh doanh bất động sản…

Như vậy, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 8 tháng đầu năm 2023 đạt 149.400 doanh nghiệp, giảm nhẹ 0,03% so với cùng kỳ năm 2022 - gấp 1,2 lần mức bình quân doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường giai đoạn 2018-2022 (121.828 doanh nghiệp).

Trung bình, một tháng có 18.675 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường.

Xét về vốn, 8 tháng đầu năm ghi nhận 32.334 lượt doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký tăng vốn trong 8 tháng đầu năm 2022, số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động đạt 1.273.608 tỷ đồng.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 8 tháng đầu năm 2023 là 2.243.226 tỷ đồng, giảm 38,3% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới là 969.618 tỷ đồng, giảm 14,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 8 tháng đầu năm 2022 đạt 9,4 tỷ đồng, giảm 16,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Gần 125.000 doanh nghiệp rời thị trường

Ở chiều ngược lại, tháng 8/2023, cả nước có 11.769 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó có 5.178 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, tăng 37,9% so với cùng kỳ năm 2022; 5.216 doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2022; 1.375 doanh nghiệp đã giải thể, chấm dứt tồn tại, giảm 29,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế 8 tháng đầu năm, cả nước có 124.684 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, phần lớn là các doanh nghiệp lựa chọn hình thức tạm ngừng kinh doanh trong ngắn hạn, chiếm 57,6%.

Cụ thể, doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh là 71.833 doanh nghiệp, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2022. Phần lớn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong 8 tháng đầu năm 2023 có thời gian hoạt động ngắn, dưới 5 năm với 34.478 doanh nghiệp (chiếm 48,0%); tập trung chủ yếu ở quy mô nhỏ (dưới 10 tỷ đồng) với 63.736 doanh nghiệp (chiếm 88,7%, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2022).

Số doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể là 41.064 doanh nghiệp, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm 2022. Các doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng với 36.024 doanh nghiệp (chiếm 87,7%, tăng 26,1% so với cùng kỳ năm 2022).

Số doanh nghiệp giải thể là 11.787 doanh nghiệp, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, có 4/17 ngành kinh doanh chính có số lượng doanh nghiệp giải thể tăng so với cùng kỳ năm 2022.

Đọc tiếp