Cà Mau ưu tiên phát triển nhân lực vùng dân tộc thiểu số

Cà Mau CHÍNH SÁCH
16:24 - 22/08/2023
Ảnh minh họa: Giai đoạn I của Chương trình, Cà Mau ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các địa bàn đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt.
Ảnh minh họa: Giai đoạn I của Chương trình, Cà Mau ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các địa bàn đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt.
0:00 / 0:00
0:00
UBND tỉnh Cà Mau vừa phê duyệt kế hoạch thực hiện tiểu dự án 4 thuộc dự án 5 “Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” năm 2023.

Mục tiêu của kế hoạch là đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác và chính sách dân tộc ở các cấp; cán bộ các tổ chức đoàn thể, lực lượng cốt cán, người có uy tín trong cộng đồng tham gia vào quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, cập nhật các kỹ năng về phát triển cộng đồng và các nội dung có liên quan khác cho cán bộ cơ sở tại các xã khu vực III và các xã có ấp đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, giúp cộng đồng ấp, khóm đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp thu những kiến thức cơ bản về tiến bộ khoa học, kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống...

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ tổ chức 14 lớp tập huấn, trong đó có 4 lớp được tổ chức ở cấp tỉnh và 10 lớp tại các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Ngoài ra, tổ chức 1 đoàn đi học tập, trao đổi kinh nghiệm tại các tỉnh, thành phố miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Thời gian thực hiện trong quý III và quý IV năm 2023.

Nội dung đào tạo bao gồm hướng dẫn kỹ năng tổ chức sản xuất phát triển kinh tế hộ cho đồng bào dân tộc thiểu số, triển khai một số mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Đào tạo kỹ năng xúc tiến thương mại và phát triển sản phẩm OCOP thương hiệu địa phương, trong sản xuất kinh doanh.

Đồng thời đào tạo về mô hình liên kết hộ gia đình, nhóm hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị; kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cộng đồng, người dân trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, hỗ trợ chuyển đổi số và nâng cao khả năng học tập, chia sẻ kinh nghiệm trực tuyến cho cán bộ triển khai thực hiện Chương trình ở các cấp…

Trước đó, năm 2022 UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Dự kiến tổng mức vốn thực hiện là trên 374 tỷ đồng.

Giai đoạn I, tỉnh Cà Mau phấn đấu mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng trên 2 lần so với năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm giảm trên 2%; ít nhất 40% số xã (2 xã) và 51,2% số ấp, khóm (22 ấp, khóm) ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn. 99% trở lên số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp; 90% đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh…

Cà Mau sẽ triển khai thực hiện 10 dự án thành phần ở các xã, ấp, khóm vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh. Trong đó, ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các địa bàn đặc biệt khó khăn (xã khu vực III và ấp, khóm đặc biệt khó khăn), xã an toàn khu thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt.

Ngoài ra, quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi nghiệp và thu hút đầu tư; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống…

Tin liên quan

Đọc tiếp