Kiến nghị tăng thu 3.377 tỷ đồng từ kiểm toán đất đai đô thị

KIỂM TOÁN Đất Đai
10:55 - 06/11/2023
Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn - Ảnh: quochoi.vn
Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn - Ảnh: quochoi.vn
0:00 / 0:00
0:00
Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn cho biết, kiểm toán có liên quan đến chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2022, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị tăng thu NSNN về đất 3.377 tỷ đồng.

Sáng 6/11, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6. Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn báo cáo Quốc hội về kết quả thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về giám sát chuyên đề, chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến Kỳ họp thứ 4 của Kiểm toán Nhà nước.

Theo đó, ông Ngô Văn Tuấn cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14/6/2019 về việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị (Nghị quyết số 82) Kiểm toán Nhà nước đã tăng cường kiểm toán các nội dung có liên quan đến hoạt động quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị khi xây dựng chương trình kiểm toán hằng năm.

Theo đó, Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện một số nhiệm vụ kiểm toán chuyên đề gắn với hoạt động quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị, như chuyên đề quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng tại các đô thị giai đoạn 2017-2020; Chuyên đề công tác quản lý Nhà nước về đất đai giai đoạn 2017-2021.

Tại các cuộc kiểm toán ngân sách Bộ, cơ quan trung ương, địa phương, tập đoàn, tổng công ty, Kiểm toán Nhà nước cũng đã xác định các nội dung kiểm toán trọng yếu liên quan bao gồm: việc quản lý và sử dụng đất đai; việc triển khai thực hiện và quản lý, sử dụng tài sản công và việc thực hiện nghĩa vụ với NSNN đối với việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; việc quản lý, sử dụng tiền thu sử dụng đất, tiền thuê đất…

"Tổng hợp kết quả kiểm toán có liên quan đến chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2022, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị tăng thu NSNN về đất 3.377 tỷ đồng", Tổng Kiểm toán Nhà nước báo cáo.

Cùng với đó, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ một số nội dung không phù hợp tại 8 văn bản quy phạm pháp luật.

Trong đó, Kiểm toán Nhà nước đề xuất sửa đổi bổ sung khoản 3 Điều 108 Luật Đất đai năm 2013 và bổ sung mục 2 Chương 8 tại Luật Đất đai năm 2013 để quy định cụ về thẩm quyền và trình tự thực hiện việc điều chỉnh giá đất, tiền sử dụng đất theo các kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Bổ sung quy định rõ thời hạn phải hoàn thành và phê duyệt quy hoạch tỉnh và sử dụng đất cấp huyện tại Luật Quy hoạch năm 2017 và 6 văn bản khác do các cơ quan Trung ương ban hành; 12 văn bản quy phạm pháp luật và 23 văn bản khác do các địa phương ban hành.

Đồng thời, kết quả kiểm toán cũng chỉ ra tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng đất, quy hoạch, cấp phép xây dựng và đã được Kiểm toán Nhà nước kiến nghị các đơn vị có liên quan khắc phục, kiểm điểm, chấn chỉnh rút kinh nghiệm trong từng báo cáo kiểm toán.

Tính đến 30/9/2023, Kiểm toán Nhà nước đã triển khai các đoàn kiểm toán đạt 91% kế hoạch kiểm toán năm, phát hành 84 báo cáo kiểm toán với tổng số kiến nghị 14.094 tỷ đồng; trong đó số kiến nghị tăng thu NSNN 1.015,6 tỷ đồng, giảm chi NSNN 2.864,8 tỷ đồng, kiến nghị khác 10.213,6 tỷ đồng.

Đồng thời, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các quy định thuộc 84 văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý không phù hợp với quy định chung của Nhà nước và thực tiễn; kiến nghị chấn chỉnh hoạt động của đơn vị được kiểm toán và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Đọc tiếp