Nâng cao chất lượng nguồn lực, xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số

CHÍNH SÁCH dân tộc
07:25 - 28/09/2023
Nâng cao chất lượng nguồn lực, xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số
0:00 / 0:00
0:00
Nhà nước đã ban hành những chính sách cho hoạt động đổi mới, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú và xoá mù chữ cho người dân vùng ĐBDTTS.

Bạn đọc Giàng Thị Lý, ở Hà Giang hỏi: Những đối tượng nào sẽ được hưởng chính sách đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú và xóa nạn mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số?

Trả lời:

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS&MN) giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ 2021-2025.

Tiểu dự án 1 (Dự án 5) nêu rõ mục tiêu và đối tượng cụ thể được thụ hưởng chính sách đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT), phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT), trường phổ thông có học sinh bán trú và xoá mù chữ cho người dân vùng ĐBDTTS như sau:

Mục tiêu cụ thể của dự án

Thứ nhất, dự án góp phần củng cố và phát triển hợp lý hệ thống các trường PTDTNT, PTDTBT, trường phổ thông có học sinh ở bán trú.

Thứ hai, đầu tư bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất cho các trường chưa đạt chuẩn quốc gia để đảm bảo tốt việc tổ chức dạy – học (bao gồm cả các hoạt động dạy và học trực tuyến), nuôi dưỡng và chăm sóc học sinh bán trú, nội trú.

Thứ ba, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường PTDTNT, PTDTBT, trường phổ thông có học sinh ở bán trú.

Thứ tư, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác xóa mù chữ, tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả công tác xóa mù chữ.

Đối tượng được hỗ trợ

Hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh đang trực tiếp quản lý, giảng dạy và học tập tại các trường.

Ưu tiên đầu tư bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất, đặc biệt là cơ sở vật chất phục vụ chuyển đổi số trong giảng dạy và học tập cho các trường PTDTNT, PTDTBT, trường phổ thông có học sinh bán trú ở vùng ĐBDTTS&MN, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và vùng khó khăn, biên giới; các trường chưa có cơ sở vật chất hoặc có nhưng còn phải thuê, mượn hoặc xuống cấp.

Cán bộ quản lý, giáo viên, người tham gia thực hiện công tác xóa mù chữ (già làng, trưởng bản, bộ đội biên phòng, trụ trì, sư, tăng, ni tại các chùa, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và các đối tượng khác) ở vùng ĐBDTTS&MN. Ưu tiên đầu tư cho các địa phương thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới.

Để đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường PTDTNT, PTDTBT, trường phổ thông có học sinh bán trú và xoá mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ tập trung:

Thứ nhất, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, có học sinh bán trú, cụ thể:

Nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất khối phòng/công trình phục vụ ăn, ở, sinh hoạt cho học sinh và phòng công vụ giáo viên.

Nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất/khối phòng/công trình phục vụ học tập; bổ sung, nâng cấp các công trình phụ trợ khác.

Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ chuyển đổi số giáo dục phục vụ việc giảng dạy và học tập trực tuyến cho học sinh dân tộc thiểu số.

Ưu tiên đầu tư xây dựng trường dân tộc nội trú cho huyện có đông ĐBDTTS sinh sống nhưng chưa có hoặc phải đi thuê địa điểm để tổ chức hoạt động.

Thứ hai, xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cụ thể:

Xây dựng tài liệu phục vụ hướng dẫn dạy xóa mù chữ, thiết kế công nghệ, thiết bị lưu trữ cơ sở dữ liệu về xóa mù chữ, dạy học xóa mù chữ.

Bồi dưỡng, tập huấn, truyền thông, tuyên truyền.

Hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ.

Hỗ trợ tài liệu học tập, sách giáo khoa, văn phòng phẩm.

Tin liên quan

Đọc tiếp