Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất

CHÍNH SÁCH dân tộc
13:38 - 15/09/2023
Chính sách ưu tiên các hộ dân là hộ nghèo dân tộc thiểu số thuộc danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, hộ nghèo có phụ nữ là chủ hộ và là lao động duy nhất...
Chính sách ưu tiên các hộ dân là hộ nghèo dân tộc thiểu số thuộc danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, hộ nghèo có phụ nữ là chủ hộ và là lao động duy nhất...
0:00 / 0:00
0:00
Bạn đọc Hoàng Thu Trang ở Bảo Yên, Lào Cai hỏi: Xin được hỏi hiện có chương trình nào hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số gặp khó khăn về nhà ở, đất sản xuất để ổn định đời sống, cải thiện sinh kế?

Trả lời:

Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (ĐBDTTS&MN) giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025.

Chương trình gồm 10 dự án, trong đó, Dự án 1 hướng tới giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho người dân tại các vùng ĐBDTTS&MN.

Đối tượng được hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt

Đối tượng của Dự án 1 bao gồm: hộ dân tộc thiểu số nghèo; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn vùng ĐBDTTS&MN chưa có đất ở, chưa có nhà ở hoặc nhà ở bị dột nát, hư hỏng; hộ dân có khó khăn về nước sinh hoạt. Bên cạnh đó, các hộ dân làm nghề nông, lâm, ngư nghiệp nhưng không có hoặc thiếu 50% đất sản xuất theo định mức quy định của địa phương cũng sẽ được hỗ trợ.

Đặc biệt, đối với Dự án hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho ĐBDTTS&MN, ưu tiên các hộ dân là hộ nghèo dân tộc thiểu số thuộc danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù; hộ nghèo có phụ nữ là chủ hộ và là lao động duy nhất, trực tiếp nuôi dưỡng người thân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến độ tuổi lao động.

Mục tiêu cụ thể của dự án

Dự án hỗ trợ giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt được thực hiện nhằm các mục tiêu:

Thứ nhất, hỗ trợ đất ở, xây dựng nhà đảm bảo 3 cứng (nền cứng, khung – tường cứng, mái cứng) phù hợp với thực tiễn của địa phương cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống tại xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn chưa có đất ở, nhà ở hoặc có nhà ở tạm, dột nát.

Thứ hai, phấn đấu đạt 90% hộ dân tộc thiểu số nghèo; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống tại xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn làm nghề nông, lâm, ngư nghiệp không có hoặc thiếu trên 50% đất sản xuất theo định mức của địa phương được giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất hoặc hỗ trợ chuyển đổi nghề.

Thứ ba, mục tiêu đạt 90% hộ dân tộc thiểu số nghèo; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống tại xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Thứ tư, tăng cường tạo việc làm, hỗ trợ chuyển đổi nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện của người dân tộc thiểu số và địa bàn sinh sống.

Đầu năm 2023, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND quy định một số nội dung về hỗ trợ đất ở và định mức đất sản xuất để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Về hỗ trợ đất ở, quyết định nêu rõ căn cứ vào quỹ đất, điều kiện thực tế từng dự án và nhu cầu của hộ thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách, UBND các huyện, thị xã, thành phố xem xét, quyết định diện tích đất ở cho từng hộ, đảm bảo theo nguyên tắc không thấp hơn diện tích tối thiểu và không vượt quá diện tích tối đa, cụ thể:

Quyết định cũng quy định định mức đất sản xuất và hệ số quy đổi làm căn cứ xác định hộ thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách. Việc xác định hộ thiếu đất sản xuất là hộ không có hoặc thiếu trên 50% định mức đất sản xuất, cụ thể:

Tin liên quan

Đọc tiếp